Dnia 24 maja 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu miała miejsce kolejna edycja Przeglądu Pieśni Maryjnej. Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 7 zespołów  i 10 solistów w kategoriach klasy I-III, IV-VII, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Organizatorami festiwalu byli: Starostwo Powiatowe w Chełmie, parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Białopolu, Gmina Białopole, Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu.

W dniach 12 - 13.05. 2018 r. w Werbkowicach odbył się  VIII Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej.  Celem Festiwalu było pielęgnowanie i promowanie kultu Matki Bożej poprzez popularyzację pieśni i piosenki maryjnej, konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja zespołów śpiewaczych naszego regionu. W pierwszym dniu festiwalu przeznaczonym dla dzieci i młodzieży  gminę Białopole  w kategorii solista, szkoła podstawowa reprezentował Krzysztof Gągoł, zaprezentował utwór pt. „Matko ludzkiej nadziei” i „Matko ty weź”, zajął I miejsce, otrzymał nagrodę pieniężną, statuetkę i dyplom. Natomiast w drugim dniu wystąpił zespół:  „Remedium” z Białopola, zaśpiewał „Śladami Maryi” oraz „Zaufaj bez reszty Maryi”, otrzymał wyróżnienie.

Informujemy, że 5 czerwca 2018 r. o godzinie 13°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole. Porządek obrad m.in. przewiduje: 

- Informacja o zadaniach i korzyściach wynikających z przystąpienia gminy do Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Chełmskiej.

- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Białopole z wykonania budżetu za 2017 r. oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

- Informacja Komendanta Gminnego z odbytych zebrań i działalności ratowniczej OSP.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

W dniu  21 maja 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach odbyło się spotkanie z Panem Zbigniewem Nizińskim - Prezesem Fundacji Pamięć, Która Trwa. Uczniowie wysłuchali prezentacji dotyczącej poszukiwań oraz upamiętniania miejsc pochówku Żydów zamordowanych podczas II wojny światowej. Po wysłuchaniu opowieści Pana Nizińskiego, cała społeczność szkolna, jak co roku, udała się do pobliskiego parku, gdzie znajduje się miejsce Pamięci rozstrzelania i pochówku 14 Żydów zamordowanych przez hitlerowców w maju 1942 r. Uczniowie złożyli symboliczną wiązankę oraz zapalili znicze, aby uczcić pamięć o ludziach tam pochowanych.

Gmina Białopole prowadzi nabór wniosków w dniach 21 maja do 8 czerwca 2018 r. na usuwanbie eternitu w ramach projektu: "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego". Druki do pobrania w tutejszym Urzędzie Gminy pok. nr 15.

17 maja 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu odbył się XVIII Powiatowy Konkurs Mitologiczny ,,Odyseusz i inni”. W konkursie wzięło udział 18 uczniów klas V  z 11 szkół podstawowych powiatu chełmskiego. Organizatorami zmagań z mitologią byli: Starostwo Powiatowe w Chełmie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu. Konkurs przygotowały i przeprowadziły: Marzena Karczmarczyk, Wioletta Lachowska, Wanda Koza, nauczycielki miejscowej szkoły.

W dniu 16 maja 2018 r. w SP nr 2 w Chełmie pięć uczennic z klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach brało udział w kolejnej edycji powiatowego konkursu czytelniczego. Wszystkie miłośniczki czytelnictwa wykazały się bardzo dobrą znajomością zagadnień konkursowych, a Julia Malczewska, Justyna Wójtowicz i Gabriela Przybylska zostały laureatkami. Uczennice do konkursu przygotował nauczyciel języka polskiego Adam Albiniak.

14 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie odbyło się podsumowanie V edycji Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim ,, Stanisław Konarski – nasz współczesny”. Konkurs miał przybliżyć uczniom postać patrona szkoły, wybitnego nauczyciela, który dążył do wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu oraz wskazać, ze jego idee nadal są aktualne. Wśród laureatów  znalazła się uczennica klasy III gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu Julia Brudnowska, którą do konkursu przygotowała  Joanna Rondoś.  Julia otrzymała pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe z rąk przewodniczącego Jury – profesora Mieczysława Ryby i Lubelskiego Kuratora Oświaty- Teresy Misiuk.

Grupa Teatralna Proscenium z Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu zajęła II miejsce w Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych. Organizatorem konkursu byli: Szkoła Podstawowa w Sielcu, Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach,  Starostwo Powiatowe w Chełmie. Dziesięcioro uczniów z grupy teatralnej (kl. VII) z Białopola wspaniale zaprezentowało groteskę ,,Balladyny” Juliusza Słowackiego, uplasowali się na II miejscu. Komisja przyznała również indywidualną nagrodę dla szczególnie wyróżniającego się aktora w kategorii kl. IV- VII. Został nim Kacper Krasnowski, który z energią, z wielkim zaangażowaniem oraz talentem recytatorskim wykreował postać księcia Kirkora. Grupę do konkursu przygotowała polonistka Wanda Koza.

XVI Przegląd Pieśni Maryjnej, który odbędzie się 24 maja 2018r rozpocznie uroczysta Msza Święta w kościele pw. Matki Boskiej  Częstochowskiej w Białopolu o godz. 9.00. Przesłuchania konkursowe odbędą się w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu od godz. 10.00. Organizatorami przeglądu są: Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Białopolu, Starostwo Powiatowe w Chełmie, Urząd Gminy w Białopolu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu.