RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH „KARTA DUŻEJ RODZINY”


W zawiązku z podjętą w dniu 27 maja 2014 r. przez Radę Ministrów uchwałą nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755) Gmina Białopole informuje, że od dnia16 czerwca 2014r. w Urzędzie Gminy w Białopolu pok. 24 można składać wnioski o przyznanie KARTY DUŻEJ RODZINY.

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej:
1)rodzic(rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej − do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych
– w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
2)rodzic zastępczy(rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
3)dziecko– w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, zpóźn. zm.).
Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

Karta Dużej Rodziny wydawana będzie bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez Wójta Gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny.
Dodatkowo informujemy, że składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Wniosek zostanie przyjęty wyłącznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów!
Szczegółowe informacje na temat przyznawania i wydawania KARTY DUŻEJ RODZINY dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i w Urzędzie Gminy pok. 24 tel.82 5682239.


Pliki do pobrania