W dniu 08 .10. 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Białopolu odbyła się uroczystość pierwszych urodzin zespołu „Flowers” z Białopola. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: władza, radni i sołtysi z terenu gminy Białopole, kierownicy i przedstawiciele miejscowych zakładów pracy i organizacji, nauczyciele Szkół, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich oraz zespół „Borowianki” z Raciborowic- Kolonii. Rodzicami chrzestnymi zespołu zostali Beata Augustynek- Radna Powiatu Chełmskiego oraz Wacław Nafalski - Prezes Banku Spółdzielczego w Białopolu.

W dniu 11.09.2016r. reprezentacja Gminy Białopole uczestniczyła w Powiatowych Dożynkach zorganizowanych w tym roku w Wierzbicy. Wzorem lat ubiegłych w trakcie uroczystości dożynkowych odbyły się konkursy na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz na tradycyjny chleb wiejski. Gminę Białopole w konkursie na najładniejszy wieniec reprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Teremca, które otrzymały wyróżnienie i nagrodę pieniężną.

W dniu 10.09.2016r. w Maziarni Strzeleckiej odbyła się impreza integracyjna kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Białopole. Imprezę przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Horeszkowicach i Strzelcach Kolonii. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Białopole oraz zaproszeni goście: Piotr Deniszczuk – Starosta Chełmski, Beata Augustynek – członek zarządu powiatu, Jan Rudnicki – Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Waldemar Wilgos – Przewodniczący Rady Gminy Białopole,Henryk Maruszewski – Wójt Gminy Białopole oraz kierownicy i przedstawiciele miejscowych zakładów pracy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białopolu informuje, że od 20 września 2016 r. będzie realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w formie darów żywnościowych /zarówno osoby korzystające jak i nie korzystające z pomocy społecznej/ do dnia 30.09.2016 r. powinne zgłaszać się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białopolu w godzinach 7.30 -15.30 po wydanie skierowania, które jest niezbędne do otrzymania pomocy.

Informujemy, że 13 września 2016 r. o godzinie 8.00 odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.
Porządek obrad m.in. przewiduje:
- Informacja o zagrożeniach wynikających z występowania afrykańskiego pomoru świń.
- Informacja o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie na terenie gminy.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chełmskiemu.
- Przyjęcie informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z budżetu gminy na realizację zadania przewidzianego do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w 2017 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
- Przyjęcie zadań do projektu budżetu gminy na 2017 r.