Po zakończeniu sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia b.r. odbyło się  spotkanie noworoczne, zgodnie z tradycją samorząd  dokonał podsumowania mijającego 2017 roku. Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Wilgos powitał wszystkich zaproszonych na uroczystą sesję w której uczestniczyli przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z gminą, duchowni, radni, sołtysi,  kierownicy zakładów pracy i instytucji, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, politycznych, strażacy. Wójt Gminy Henryk Maruszewski podsumował kończący się rok, podziękował wszystkim za współpracę i pomoc w realizacji gminnych zadań oraz złożyli życzenia na nowy rok.

Ostatnia sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 29 grudnia 2017r. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2018r. Projekt budżetu wraz ze zgłoszonymi poprawkami został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe i na sesji jednogłośnie uchwalony.  Dochody bieżące i majątkowe oraz zaplanowany deficyt w kwocie 1.115.400 zł zapewnią realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych. Deficyt zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym  w kwocie 1.300.000 zł. Dochody budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano w kwocie 12.256.000,00zł, a wydatki w kwocie 13.364.400 zł.

Informujemy, że 29 grudnia 2017 r. o godzinie 10°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.

Porządek obrad m.in. przewiduje:

- Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2018 rok.

- Podjęcie uchwały w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018.

- Przyjęcie planów pracy Rady i stałych komisji na rok 2018.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

W dniu 14.12.2017r. odbyło się spotkanie Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Białopole. W spotkaniu uczestniczyli również: Wójt Gminy Białopole - Henryk Maruszewski, Przewodniczący Rady Gminy Białopole - Waldemar Wilgos. Tematem spotkania było omówienie spraw bieżących, dotyczących działalności KGW, a w szczególności organizacji VII Spotkania Opłatkowego Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Białopole, które  zaplanowano na dzień 19 stycznia 2018 r. w  Teremcu.

W dniu 14.12.2017r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Białopole odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej". W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Białopole - Henryk Maruszewski, Przewodniczący Rady Gminy Białopole - Waldemar Wilgos oraz przedstawicielki KGW i Stowarzyszenia Kobiet Wsi Teresin „Pod Lipą”.  Podczas spotkania Beata Juśkiewicz – Prezes Stowarzyszenia zaprezentowała działania realizowane przez LGD „Ziemi Chełmskiej" w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym działania animacyjne oraz działania na rzecz wsparcia lokalnej przedsiębiorczości (warunki aplikowania o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 oraz możliwość utworzenia spółdzielni socjalnej).

Wizyta Mikołaja to dla wszystkich ogromne przeżycie i radość. Od dawien dawna wiemy, iż Święty Mikołaj o nas nie zapomina i że zawsze możemy na Niego liczyć. Dzieci czekają na niego z niecierpliwością i nadzieją na wymarzone prezenty. Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie, także po raz kolejny zawitał do naszej gminy.

W dniu 09.12.2017 r. w Chełmie odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Dzieci, Młodzików i Kadetów w zapasach. W turnieju tym również startowali zawodnicy z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Skorpion" Białopole. Pierwsze miejsce wywalczył Bartłomiej Wilgos w kategorii wagowej 60 kg. Brązowe medale zdobyli: Michał Fedec w kategorii wagowej 83 kg i Marcin Fedec w kategorii wagowej 25 kg. Trenerem zawodników jest Andrzej Głąb.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" serdecznie zaprasza Panie zamieszkałe na terenie gmin wchodzących w obszar działania LGD "Ziemi Chełmskiej" tj. gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź, do udziału w II Forum Kobiet Ziemi Chełmskiej, które odbędzie się w niedzielę, 17 grudnia 2017 r., w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Granicznej 2 A w Chełmie, podczas Chełmskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. W tym roku Forum poświęcone będzie aktualnym możliwościom wsparcia grup formalnych i nieformalnych, organizacji środowisk w zakresie ożywienia działań, tworzenia podmiotów lub przedsiębiorstw (w tym spółdzielni socjalnych), zawiązywania partnerstw oraz pozyskiwania rozwiązań i funduszy na rozwój.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej" serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Białopole, w tym przedstawicieli KGW, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, OSP oraz samorządów na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się  w dniu 14 grudnia 2017 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole  o godz.10.30. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną działania realizowane przez LGD „Ziemi Chełmskiej" w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym działania animacyjne oraz działania na rzecz wsparcia lokalnej przedsiębiorczości (warunki aplikowania o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 oraz możliwość utworzenia spółdzielni socjalnej).