Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku

21 stycznia 2020

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz podjętej Uchwały Nr XII/67/2019 Rady Gminy Białopole z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 6591) zawiadamiam, iż począwszy od 01 stycznia 2020 r. zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości wynoszą:

  • 9,00 złotych – od jednego mieszkańca,

oraz podwyższone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stanowiące dwukrotność ustalonych powyżej stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

w wysokości:

  • 18,00 złotych – od jednego mieszkańca.

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związana z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości nowej opłaty (wyliczone jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w złożonej deklaracji). W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości  w/w zawiadomienie stanowić będzie podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).

Właściciel uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.

Natomiast z dniem 1 stycznia 2020 r. zmianie ulega nr konta na który należy uiszczać wpłaty.  Nowy nr konta – BS Białopole 49 8202 0006 0000 0202 2000 0090

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie.

                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                                      -//-

                                                                                                                     Henryk Maruszewski

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30