Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Białopole

27 lipca 2020

Dnia 31 lipca 2020 r. /piątek/ o godzinie 8oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.

4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Białopole za 2019 r.

a) przeprowadzenie debaty nad raportem

b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Białopole.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Białopole z wykonania budżetu za 2019 r. oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

a)zapoznanie z opiniami Stałych Komisji Rady w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Białopole za 2019 r.

b)zapoznanie z uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białopole za 2019 r.

c) zapoznanie z opiniami RIO dotyczącymi oceny sprawozdania oraz oceny wniosku Komisji Rewizyjnej.

d)dyskusja

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Białopole z wykonania budżetu za 2019 r.

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Białopole zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 1856L relacji Kolonia Raciborowice – Kułakowice – Moniatycze

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Białopole zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 1855L relacji Strzelce – Moniatycze.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Białopole zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 1858L relacji Busieniec – Kurmanów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Białopole zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 1859L.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Białopole zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 1853L relacji Białopole – Siedliszcze.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Białopole na lata 2020 – 2024.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Białopole.

13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białopole”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białopole oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

18. Wolne wnioski i zapytania radnych.

19. Zakończenie obrad.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30