Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Białopole 15 marca 2023 r.

13 marca 2023

Dnia 15 marca 2023 r. /środa/ o godzinie 11oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białopolu za 2022 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu wspierania rodziny na lata 2022 – 2024” w Gminie Białopole za 2022 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2027” w Gminie Białopole za 2022 rok.
 7. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 rok.
 8. Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i wdrażania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło, na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło, na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białopole na 2023 rok”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 13. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 14. Zakończenie obrad.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30