SZACOWANIE STRAT SUSZOWYCH W ROLNICTWIE

11 lipca 2022

Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach wyrządzonych suszą można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację:  https://aplikacje.gov.pl/app/susza/.

Z opublikowanego w piątek (07.07.2022 r.) przez IUNG-PIB Klimatycznego Bilansu Wodnego wynika, że susza rolnicza wystąpiła już na terenie całego kraju. W powyższym raporcie stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Gminy Białopole w następującym zakresie:

 Gleby kategorii I w następujących uprawach: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

 Gleby kategorii II w następujących uprawach: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

Gleby kategorii III w następujących uprawach: zboża jare.

Jak złożyć wniosek o oszacowanie strat suszowych!!!

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgłaszanie szkód rolniczych możliwe jest bez udziału Gminnej Komisji, a tylko w formie elektronicznej za pomocą publicznej aplikacji  „Zgłoś szkodę rolniczą” dostępnej pod adresem https://aplikacje.gov.pl/app/susza do 15 października.  Wniosek mogą złożyć Producenci rolni, korzystając z Profilu Zaufanego, za pomocą aplikacji, określając zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt; Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Producent rolny ma prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej kolejnych upraw rolnych – do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, który przekazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń. Po podpisaniu wypełnionego w aplikacji wniosku następuje automatyczne jego przeliczenie.

W przypadku, gdy szkody spowodowane przez suszę są:
– wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym generowany jest protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych suszą,
– zostaną wyliczone na poziomie 30% i mniej generowana jest kalkulacja z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych suszą.

Wniosek może złożyć producent rolny:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • będący mikro, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.

Do wniosku należy przygotować:

  • numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia – co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych – od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

 

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30