Sesja budżetowa Rady Gminy Białopole

31 grudnia 2019

Ostatnia sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 30 grudnia 2019r. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2020r. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe i na sesji jednogłośnie uchwalony. Dochody budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w kwocie 13.021.400 zł,  w tym dochody majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 540.322 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 13.304.800 zł, w tym na inwestycje 1.113.000 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano deficyt w kwocie 283.400 zł, który zostanie pokryty planowanym kredytem.

 Na dochody składają się m.in.:

     – dochody własne 2.407.481 zł.     

W 2020 roku  będą nadal zastosowane  szerokie zwolnienia podatku od nieruchomości: od mieszkań i budynków mieszkalnych  oraz  budynków gospodarczych mieszkańców.

Podatek rolny w związku z ogłoszoną ceną żyta przez GUS wzrósł o 10,25 zł (146,15  zł za 1 ha przeliczeniowy), a podatek leśny wzrósł o 0,49 zł  (42,73 zł  za 1 ha). Pozostałe podatki i opłaty pozostają bez zmian.

Bez zmian pozostaje cena ścieków, która wynosi 2.98 zł , w tym  

dopłata gminy dla gospodarstw domowych 5,99 zł oraz cena wody 3,03 zł.

Opłata za odbiór odpadów  wzrasta o 3zł tj. 9 zł miesięcznie  od osoby, mimo podwyżki  jest  nadal jedną z najniższych opłat w powiecie chełmskim.

– dotacje na zadania zlecone 3.463.124 zł, w tym 2.200.000 Program 500+

– dotacje na zadania własne  bieżące 361.591 zł,

– dotacje na zadania własne inwestycyjne 380.322 zł z PROW na budowę świetlicy w Strzelcach – Kolonii,

– subwencja 5.284.583 zł, w tym  część oświatowa 2.320.192 zł

– udziały w podatku dochodowym 1.008.499 zł

 W zakresie wydatków uchwalony budżet na 2020 rok zabezpiecza środki na  inwestycje w kwocie 1.113.000 zł na następujące inwestycje:

– budowa chodników przy drodze wojewódzkiej w Białopolu i Buśnie wstępna  deklaracja udziału gminy 300.000 zł, ostateczna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu,

– budowa świetlicy w Strzelcach – Kolonii 643.000 zł,

– modernizacja dróg gminnych 120.000 zł,

– zakup działki na powiększenie targowiska w Białopolu 50.000 zł.                            

Na poszczególne działy budżetowe zaplanowano następujące wydatki:

  1. Urzędu Gminy – 1.602.000 zł, z tego płace i pochodne od płac pracowników 1.321.000 zł. W tej kwocie są ujęte również środki na organizację staży dla bezrobotnych absolwentów, 2 odprawy emerytalne oraz 3 nagrody jubileuszowe.
  1. Rady Gminy –  86.000 zł.
  2. Oświata – 3.866.656 zł, w tym 20.000 zł koszty pobytu dzieci  w przedszkolach prowadzonych przez inne samorządy.
  1. Opieka społeczna 4.383.500 zł, w tym 2.200.000 zł zasiłki wychowawcze w  ramach Programu 500+ , 85.000 zł pobyt 5 dzieci w Domu Dziecka oraz 150.000 zł koszt pobytu w domach opieki społecznej 5 mieszkańców gminy.
  1. Bezpieczeństwo publiczne i p.poż 128.200 zł, w tym obowiązkowa rezerwa na zarządzanie kryzysowe.
  1. Gospodarka komunalna 1.189.400 zł, w tym m.in. 234.500 zł utrzymanie hydroforni, 203.400 zł utrzymanie oczyszczalni, koparki i wozu asenizacyjnego oraz 280.300 zł odbiór odpadów. Pozostała kwota w tym dziale  to koszty płac i pochodnych od płac pracowników gospodarczych oraz  organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych.
  1. Utrzymanie kultury i kultury fizycznej 1.106.930 zł, w tym 643.000 budowa świetlicy w Strzelcach – Kolonii.
  1. Spłata kredytów 216.600 zł oraz obsługa długu publicznego 84.000 zł.

Ponadto Rada Gminy podjęła następujące uchwały: w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,  w sprawie zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne ( działki budowlane na Osiedlu w Białopolu oraz działka rolna w Buśnie). Rada Gminy podjęła również uchwały w sprawie zakupu działki zabudowanej w Białopolu ( były Punkt Skupu Mleka) na powiększenie targowiska, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy oraz dokonano niewielkie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.

Przyjęto plany pracy Rady Gminy i Komisji  Stałych na 2020 rok oraz przyjęto harmonogram zebrań wiejskich, które odbędą się w dniach 13–23 stycznia 2020r. 

 

 

 

                    

 

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30