Sesja budżetowa Rady Gminy Białopole

29 grudnia 2023

Ostatnia sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 28 grudnia 2023r. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2024 rok. Projekt budżetu wraz ze zgłoszonymi poprawkami został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe i na sesji jednogłośnie uchwalony.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano w kwocie  20.672.665 zł w tym majątkowe w kwocie  6.972.349 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 22.852.065 zł, w tym majątkowe 9.448.365 zł. Nadwyżka budżetowa w 2023 roku umożliwiła zaplanowanie budżetu bez deficytu, a także zapewni wykonanie budżetu za 2023 rok bez potrzeby zaciągania planowanego kredytu, mimo dużego zakresu zrealizowanych inwestycji.

Na dochody składają się m.in.:

– dochody własne 3.150.857 zł,  to głównie podatki i opłaty lokalne.

– dotacja na zadania własne inwestycyjne  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  420.420 zł na remont kościoła w Buśnie,

– dotacje z Programu Polski Ład 4.726.965 zł w tym 1.773.000 zł na termomodernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia, 1.344.600 zł na budowę infrastruktury sportowej przy SP  w Białopolu oraz  1.609.370 zł na modernizację oświetlenia ulicznego,

– dotacja z PROW 1.799.974 zł na budowę kanalizacji w Białopolu, zakup samochodu  asenizacyjnego, budowę stacji pomp na wodociągu w Raciborowicach Kolonii oraz budowę  oczyszczalni przydomowej przy Świetlicy w Strzelcach,

– dotacje na zadania zlecone 1.671.136 zł, w tym 1.623.600 zł na świadczenia rodzinne,  z  funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

– dotacje na zadania własne bieżące 611.538 zł,

– subwencja 7.158.664 zł,  w tym oświatowa 2.701.723 zł,

– udziały w podatku dochodowym  1.133.111 zł.

Na poszczególne działy budżetowe zaplanowano następujące wydatki:

  1. Utrzymanie Urzędu Gminy 3.279.000 zł, w tym 998,200 zł płace i pochodne od płac pracowników administracji,
  2. Utrzymanie Rady Gminy 134.000 zł,
  3. Utrzymanie gminnej oświaty 6.843.890 zł,
  4. Pomoc społeczna 2.981,425 zł, w tym utrzymanie GOPS 556.030 zł,
  5. Transport i budowa dróg 387.500 zł,
  6. Bezpieczeństwo publiczne 122.000 zł,
  7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.971.000 zł,
  8. Utrzymanie kultury i kultury fizycznej 1.173.977 zł,
  9. Spłata kredytów 291.600 oraz obsługa długu publicznego 140.000 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych uchwalony budżet zabezpiecza środki w kwocie 9.448.365 zł na następujące zadania inwestycyjne:

– 2.259.000 zł rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Białopolu wraz z zakupem  samochodu asenizacyjnego z funkcją płukania, stacja pomp na wodociągu w Raciborowicach  Kol. oraz budowa oczyszczalni przy świetlicy w Strzelcach,

– 2.100.000 zł budowa infrastruktury sportowej przy SP w Białopolu,

– 2.096.000 zł modernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia wraz instalacją windy,

– 1.859.365 zł modernizacja oświetlenia ulicznego,

– 429.000 zł na remont Kościoła w Buśnie,

– 400.000 zł modernizacja oczyszczalni ścieków,

– 150.000 zł modernizacja dróg gminnych,

– 130.000 zł na modernizację  remizo-świetlicy w Białopolu,

– 25.000 zł zakup kosiarki samojezdnej.

Ponadto Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy na 2023 rok oraz podjęła uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, a także w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30