Sesja budżetowa Rady Gminy Białopole

29 grudnia 2022

Ostatnia sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 28 grudnia 2022r. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu gmina na 2023r. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe i na sesji jednogłośnie uchwalony.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano w kwocie  27.165.800  zł w tym majątkowe w kwocie  15.161.979 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 32.131.800 zł, w tym rekordowe w historii gminy wydatki majątkowe 20.165.398 zł. W budżecie zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 4.966.000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z nadwyżki budżetowej w kwocie 1.357.600 zł oraz planowanym kredytem w kwocie  3.608.400 zł. Prognozowana nadwyżka budżetowa w 2022r. zapewne umożliwi wykonanie budżetu bez potrzeby zaciągania kredytu, mimo dużego zakresu zaplanowanych inwestycji.

Na dochody składają się m.in.:

 1. Dochody własne 2.801.822 zł, to głównie podatki i opłaty lokalne.
 2. Dotacje na zadania własne inwestycyjne z Programu Strategicznych Inwestycji „Polski Ład”  15.061.979 zł. w tym  2.332.000 zł na Odnowę Centrum Białopola, 4.306.559 zł  modernizację ujęć wody w Białopolu i Raciborowicach, 4.630.820 zł na przebudowę dróg na terenie gminy Białopole,  budowę infrastruktury sportowej przy SP Białopole 1.344.600 zł oraz 2.448.000 zł na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
 3. Dotacje związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.610.306 zł.
 4. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych 291.100 zł.
 5. Subwencja ogólna  5.530.749 zł,  w tym oświatowa 2.251.854 zł.
 6. Dotacja na wychowanie przedszkolne 67.770 zł.
 7. Sprzedaż na warunkach preferencyjnych węgla 855.000 zł
 8. Udziały w podatku dochodowym  947.074,00 zł.

Na poszczególne zadania zaplanowano następujące wydatki:

 1. Utrzymanie Urzędu Gminy 2.897.200 zł, w tym płace i pochodne od płac pracowników administracji  1.681.693 zł oraz pracowników gospodarczych i obsługi gospodarki wodnościekowej 640.110 zł oraz utrzymanie Rady Gminy  120.000 zł.
 2. Utrzymanie gminnej oświaty 5.106.600 zł, w tym 1.509.000 wydatki inwestycyjne, 323.700 zł wychowanie przedszkolne w tym 30.000 zł koszty pobytu dzieci  w przedszkolach prowadzonych przez inne samorządy.
 3. Pomoc społeczna 2.670.750 zł, w tym 1.542.000 zł fundusz alimentacyjny, 130.000 zł opłata za pobyt w domach  opieki społecznej mieszkańców gminy, pobyt 11 dzieci w Domu Dziecka i rodzinach zastępczych 190.000 zł, utrzymanie GOPS 467.700 zł
 4. Budowa dróg gminnych i powiatowych 6.575.860 zł, w tym dotacja 1.357.578 zł dla powiatu chełmskiego na modernizację dróg  powiatowych.
 5. Bezpieczeństwo publiczne 100.000 zł, w tym utrzymanie jednostek OSP 71.350 zł oraz 28.650 zł rezerwa na zarządzanie  kryzysowe.
 6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz dostarczanie wody 558.500 zł, w tym m.in.  139.023  zł utrzymanie  hydroforni oraz sieci wodociągowej, 25.000 zł opracowanie projektu rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Białopolu, 81.000 z utrzymanie  oczyszczalni, wozu asenizacyjnego oraz koparki,  275.000 zł odbiór  odpadów.
 7. Utrzymanie kultury i kultury fizycznej 3.129.000 zł, w tym 2.610.000 zł Odnowa Centrum Białopola, 368.000 zł na kulturę w tym utrzymanie GOK i Biblioteki oraz zespołów ludowych i świetlic wiejskich oraz 140.000 zł na sport i utrzymanie stadionu.
 8. Zakup węgla 855.000 zł.
 9. Spłata kredytów 291.600 oraz obsługa długu publicznego 160.000 zł.

Ogółem w budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 20.349.618 zł  na następujące zadania:

 1. Modernizacja ujęć wody w Białopolu i Raciborowicach 6.903.220 zł.
 2. Odnowa Centrum Białopola, w tym budowa targowiska oraz amfiteatru, 2.610.000 zł.
 3. Modernizacja 9,7 km dróg gminnych: w Białopolu 1,7 km, Buśnie 4,7 km, Strzelcach 0,8km i Raciborowicach 2,5 km 5.130.820 zł.
 4. Przebudowa 9,6 km dróg powiatowych: Grobelki 2,1 km, Kurmanów-Buśno 1,0 km.Buśno-Busieniec 1,3 km, Strzelce Kolonia- Horeszkowice 2,9 km oraz Raciborowice Kolonia 2,3 km 1.357.578 zł.
 5. Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Białopolu 1.509.000 zł.
 6. Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 2.839.000 zł.

Lista inwestycji gminnych na 2023 rok jest otwarta, ponieważ zostały złożone lub będą składane kolejne wnioski, a przypadku uzyskania dofinansowania będą realizowane  następujące inwestycje:

 1. Ostatni etap modernizacji świetlicy wiejskiej w Strzelcach zostanie zrealizowany przez OSP Strzelce poza budżetem gminy. Stowarzyszenie otrzyma dotację w wysokości  140.000 zł z PROW Lider plus. Rada Programowa LGD Ziemi Chełmskiej już pozytywnie zaopiniowała dofinansowanie  wniosku OSP Strzelce . W ramach projektu wykonane zostanie docieplenie i centralne ogrzewanie obiektu, dofinansowanie 100%.
 2. Gmina rozważa również wygospodarowanie środków na wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej w Białopolu ul. Chełmska, Hrubieszowska oraz Żołnierzy I Armii WP.
 3. Na kwotę ponad 2,3 mln zł do Urzędu Marszałkowskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich został złożony wniosek na budowę sieci kanalizacyjne przy ul. Polnej, budowę stacji podwyższenia ciśnienia na sieci wodociągowej w Raciborowicach Kolonii oraz zakup nowego samochodu asenizacyjnego z funkcją płukania.  Wniosek został już zakwalifikowany do dofinansowania kwotą ponad 1,8 mln zł. Uwzględniając możliwość uzyskania zwrotu podatku vat za ten projekt, projekt w 100% zostanie sfinansowany z środkami zewnętrznymi unijnymi i krajowymi.
 4. W styczniu 2023 r. gmina planuje złożenie wniosku do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rewitalizację Dworu – była Szkoła Podstawowa w Strzelcach. Wartość projektu jest szacowana na 3,5 mln zł, w tym dofinansowanie z programu 98%, udział własny 2%.

Ponadto Rada Gminy podjęła następujące uchwały: w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2023 rok, w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu 0,4214 zł dla samochodu do 900 cm³ i 0,8358 zł dla samochodu powyżej 900 cm³ pojemności skokowej silnika na potrzeby realizacji przez rodziców  obowiązków dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.  Na ostatniej sesji również uchwalono  zmiany w budżecie gminy na 2022 rok oraz przyjęto plany pracy Rady Gminy i Komisji  Stałych na 2023 rok.

 

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30