Sesja budżetowa Rady Gminy Białopole

30 grudnia 2021

Ostatnia sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 29 grudnia 2021r. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2022 rok. Projekt budżetu wraz ze zgłoszonymi poprawkami został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe i na sesji jednogłośnie uchwalony.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w kwocie 20.064.500 zł w tym majątkowe w kwocie 8.838.559 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 21.572.900 zł, w tym majątkowe 10.373.720 zł, W budżecie zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 1.508.400,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z nadwyżki budżetowej w kwocie 208.400 zł oraz planowanym kredytem w kwocie 1.300.000 zł. Prognozowana nadwyżka budżetowa w 2021 roku prawdopodobnie zapewni wykonanie budżetu bez potrzeby zaciągania zaplanowanego kredytu mimo dużego zakresu inwestycji.

Na dochody składają się m.in.:
1. Dochody własne 2.385.986 zł, to głównie podatki i opłaty lokalne.
Podatek rolny i leśny w związku z wzrostem cen żyta i drewna wzrosną: podatek rolny o 7,32 zł (153,70 zł), a leśny ( o 0,57 zł do 43,30 zł) za1 ha. Podatek od nieruchomości, który nie był podwyższany od 2017r. wzrósł średnio o 7,5 %.
Pozostałe podatki i opłaty lokalne w tym, podatek od środków transportowych oraz za wodę, ścieki i odpady pozostają bez zmian.
W 2022 roku będą nadal zastosowane szerokie zwolnienia podatku od nieruchomości od mieszkań, budynków mieszkalnych i pozostałych budynków.
2. Dotacja na zadania własne inwestycyjne z Programu Strategicznych Inwestycji „Polski Ład” 8.788.559 zł, w tym 4.482.000 zł na Odnowę Centrum Białopola oraz 4.306.559 zł na modernizację ujęć wody,
3. Wpływy za pobór wody 222.000 zł i odbiór odpadów 270.000 zł.
4. Subwencja 5.093.164zł, w tym oświatowa 2.096.752 zł,
5. Udziały w podatku dochodowym 974.639,00 zł.

Na poszczególne działy budżetowe zaplanowano następujące wydatki:
1. Utrzymanie Urzędu Gminy 2.355.200 zł, w tym płace i pochodne od płac pracowników administracji 1.497.500 zł oraz pracowników gospodarczych i obsługi
gospodarki wodnościekowej 570.000 zł.
2. Utrzymanie Rady Gminy 89.000 zł.
3.Utrzymanie gminnej oświaty 3.665.140 zł, w tym 30.000 zł koszty pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne samorządy.
4. Pomoc społeczna 3.248.400 zł, w tym 1.059.000 zł zasiłki wychowawcze w ramach Programu 500+ za okres 5 miesięcy, od czerwca 2022r. Zasiłki
wychowawcze będzie wypłacał ZUS, 140.000 zł pobyt 4 dzieci w Domu Dziecka, 130.000 zł opłata za pobyt w domach opieki społecznej mieszkańców gminy, utrzymanie GOPS 420.800 zł
5. Transport i budowa dróg 982.000 zł, w tym 500.000 zł na przebudowę dróg powiatowych.
6. Bezpieczeństwo publiczne 206.000 zł, w tym 100.000 zł dotacja na zakup pojazdu, 26.000 zł na remont świetlicy w Strzelcach, 50.800 zł utrzymanie jednostek OSP oraz 27.200 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz dostarczanie wody 558.500 zł, w tym m.in. 234.500 zł utrzymanie hydroforni oraz sieci wodociągowej, 25.000 zł opracowanie projektu rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Białopolu, 89.000 zł oczyszczanie ścieków, 275.000 zł odbiór odpadów.
8. Utrzymanie kultury i kultury fizycznej 5.460.000 zł, w tym 4.980.000 zł Odnowa Centrum Białopola, 350.000 zł GOK i Biblioteki oraz utrzymanie zespołów
ludowych i świetlic wiejskich oraz 130.000 zł na sport i utrzymanie stadionu.
9. Spłata kredytów 291.600 oraz obsługa długu publicznego 75.000 zł.

W zakresie wydatków uchwalony budżet zabezpiecza środki w kwocie 10.373.720 zł na następujące zadania inwestycyjne:
1. Modernizacja ujęć wody w Białopolu i Raciborowicach 4.533.220 zł,
2. Odnowa Centrum Białopola, budowa targowiska oraz amfiteatru, 4.980.000 zł,
3. Modernizacja dróg gminnych i powiatowych 709.500 zł,
4. Zakup samochodu dla OSP Białopole 100.000 zł,
5. Modernizacja świetlicy w Strzelcach 26.000 zł,
6. Zakup wyposażenia do oczyszczalni ścieków 25.000 zł.
Ogółem wraz z planowaną przez Powiat Chełmski przebudową 10,6 km dróg powiatowych w 2022r. na terenie gminy będą realizowane inwestycje za rekordową kwotę ponad 16 mln zł.

Posumowanie 2021 roku.
Na zakończenie Wójt Henryk Maruszewski podsumował kończący się rok, podziękował wszystkim za współpracę i pomoc w realizacji gminnych zadań oraz złożył życzenia na nowy rok.
Najważniejsze wydarzenia inwestycyjne gminy w 2021 roku:
1. Za kwotę ponad 1,6 mln zł wybudowano 2,2 km chodników w Białopolu i Buśnie, pozostały odcinek 1,6 km w Raciborowicach zostanie zakończony w 2022 roku.
2. W 2021r. na terenie gminy w ramach zagospodarowania poscaleniowego zmodernizowano za kwotę ponad 4,7 mln zł przebudowano 11 km dróg gminnych w Białopolu, Buśnie, Kicinie, Strzelcach Kolonii, Teremcu oraz 32,5 km rowów melioracyjnych i 90 przepustów. Pozostały zakres zagospodarowania poscaleniowego zostanie zrealizowany w 2022 roku.
3. W 2021r. zmodernizowano za kwotę 396 tys. zł 1,7 km dróg gminnych w Białopolu, Strzelcach oraz w Kicinie. Budowę dróg gminnych wsparły WFOGR kwotą 57 tys. zł oraz 40 tys. zł Nadleśnictwo Strzelce.
4. Mimo ograniczeń związanych z pandemią w minionym roku wspólnie ze Szkołami, i organizacjami społecznymi, Gminny Ośrodek Kultury zorganizował wiele imprez kulturalnych i sportowych.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30