Działając na podstawie art. 31 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r., poz. 700 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 25 kwietnia 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów położonych w granicach obszaru scalenia obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce – Kolonia i Zabudnowo, gmina Białopole, w drugim terminie, w celu podjęcia uchwały określającej zasady szacunku gruntów, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Jednocześnie informuję:
– zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów w razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie,
– zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów każdemu uczestnikowi postępowania scaleniowego przysługuje jeden głos,