Rozporządzenie Nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów włodawskiego i chełmskiego

4 maja 2021

Rozporządzenie Nr 10 Wojewody Lubelskiego

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

na terenie powiatów włodawskiego i chełmskiego

Lublin, dnia 30 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), art. 64 ust.1, art. 65 ust.2 i art. 66 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. U. L 84 z 31.3.2016), art. 25 ust. 1 litera a), b), d), e), f) oraz g), w związku z art. 40, art. 27 ust. 1, 2 litera a) i b), w związku z art. 42, art. 28 i art. 43 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. U. L 174 z 3.6.2020), w związku z wyznaczeniem w dniu 29 kwietnia 2021 r. w powiecie włodawskim ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w miejscowości Osowa, gmina Hańsk, dla którego obszar zagrożony chorobą przekracza granice jednego powiatu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków, obejmujący w powiecie włodawskim, w gminie Hańsk miejscowości Osowa i Macoszyn Mały;
2) obszar zagrożony w powiatach chełmskim i włodawskim, o promieniu co najmniej 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący:
a) w powiecie chełmskim, w gminie Sawin miejscowości: Łowcza, Łowcza-Kolonia, Petryłów, Podpakule, Tomaszówka, Wólka Petryłowska,
b) w powiecie włodawskim, w gminie Hańsk miejscowości: Bukowski Las, Dubeczno, Hańsk I, Hańsk II, Hańsk-Kolonia, Konstantynówka, Rudka Łowiecka, Szcześniki, Żdżarka,
c) w powiecie włodawskim, w gminie Włodawa miejscowości: Luta, Okuninka, Sobibór, Wołczyny, Żłobek, Żłobek Mały,
d) w powiecie włodawskim, w gminie Wola Uhruska miejscowości: Józefów, Kosyń, Macoszyn Duży, Majdan Stuleński, Małoziemce, Mszanka, Mszanna, Mszanna-Kolonia, Piaski, Stulno, Zbereże.

§ 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:
1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
5) posiadaczowi drobiu lub innych ptaków:
a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych,
b) niezwłoczne informowanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:
1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:
a) z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub,
b) co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

§ 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:
1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
5) posiadaczowi drobiu lub innych ptaków:
a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych,
b) niezwłoczne informowanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

§ 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:
1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:
a) z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub,
b) co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.
§ 6. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1 poprzez ustawienie na granicach tych obszarów, na drogach publicznych i prywatnych trwałych tablic ostrzegawczych o następującej treści:

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY”.
Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 metrów.
§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, § 3, § 4 i § 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii we Włodawie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chełmie, Staroście Włodawskiemu, Staroście Chełmskiemu, Komendantowi Powiatowemu Policji we Włodawie, Komendantowi Miejskiemu Policji w Chełmie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włodawie, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Chełmie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Lublinie, Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Wójtom Gmin wymienionych w § 1.
§ 9. Wójtowie Gmin wymienionych w § 1 oznakują obszary w sposób określony w § 6.

§ 10. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin i miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.
§ 11. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Wojewoda Lubelski

Lech Sprawka

 

 

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30