Przeciwdziałanie przemocy

2 lutego 2022

Przeciwdziałanie przemocy

Co to jest przemoc?

Stosownie do art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021r. poz. 1249) przez pojęcie przemoc rozumie się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kogo powiadomić o przemocy?

O sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, powodujących szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, itp. możesz zawiadomić najbliższą jednostkę Policji. Informację o występowaniu zjawiska przemocy możesz również przekazać pracownikom najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gdzie w  Białopolu zgłosić przemoc?

Adresy instytucji, które na terenie Gminy Białopole zajmują się zjawiskiem przemocy:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz działający przy ośrodku Zespół Interdyscyplinarny, ul. Chełmska,  tel.  82 568 22 46, 514 153 072
 2. Komisariat Policji w Żmudzi, ul. Kasztanowa 36, tel. 997,  112,  47 813 56 58, 798 003 714;
 3. Prokuratura Rejonowa, ul. Sienkiewicza 20, tel. 82 562 94 30;
 4. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Białopolu, ul. Chełmska 1, 82 568 22 46, 514 153 072
 5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Chełmska 1, 82 568 22 04, 82 568 22 46

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116111

Przydatne strony internetowe:

 1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 2. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 3. Link do strony internetowej kampanii 16 Dni Bez Przemocy

Wykaz podmiotów oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego   udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

 1. Ośrodki Pomocy Społecznej
 2. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 3. Jednostki specjalistycznego poradnictwa
 4. Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą
 5. Zespoły Interdyscyplinarne

 

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30