PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”

13 czerwca 2022

 

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU
GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH
W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”

Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem Gminy Białopole do realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 1. Projekt zakłada nabycie i przekazanie przez Gminę Białopole sprzętu komputerowego
  uprawnionym wnioskodawcom oraz nabycie i przekazanie usługi dostępu do Internetu w przypadku braku możliwości zapewnienia przez wnioskodawcę usługi dostępu do Internetu.
 2. Sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu przeznaczone są na realizację zadania związanego z edukacją zdalną dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych.
 3. Każda uprawniona osoba otrzymuje sprzęt komputerowy lub sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy Białopole oświadczenia.
 4. Przekazanie sprzętu lub sprzętu i dostępu do Internetu jest dokonywane nieodpłatnie na podstawie Umowy darowizny wraz z Protokołem zdawczo-odbiorczym.
 5. Przekazany sprzęt staje się własnością wnioskodawcy, jednakże wnioskodawca jest odpowiedzialny za jego odpowiednie utrzymanie, konserwację, a przede wszystkim użycie zgodnie z przeznaczeniem przez osobę wskazaną w Oświadczeniu dla rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Wnioskodawca, któremu przekazana zostaje usługa dostępu do Internetu odpowiedzialny jest za korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem.
 6. Wnioskodawca jest materialnie odpowiedzialny za uszkodzenie czy utratę sprzętu, które nie jest objęte gwarancją lub niewynikające z użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
 7. Obowiązkiem wnioskodawcy jest składanie w okresach co 6 miesięcy Oświadczeń przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej procedury.
 8. Wnioskodawca zobowiązany jest powiadomić Gminę Białopole o okolicznościach mających wpływ na niezachowanie efektów projektu w wymaganym okresie, tj. przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu oraz utrzymania trwałości projektu, np. o zniszczeniu sprzętu, o zmianie miejsca zamieszkania.
 9. Gmina Białopole ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, w terminie wskazanym przez Wójta Gminy Białopole.
 10. Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu wartości otrzymanego sprzętu komputerowego w przypadku niedotrzymania wymaganego okresu zachowania efektów projektu tj. przez okres 2 lat od zakończenia projektu, w szczególności w przypadku zbycia, wynajęcia, przekazania do użytku osobom trzecim lub nieokazania na żądanie w celu weryfikacji stanu technicznego oraz właściwego przeznaczenia, w terminie wskazanym przez Wójta Gminy Białopole.

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30