Konsultacje społeczne projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło, na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

22 stycznia 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 40 z późn zm.), art. 6 ust. 3-6 oraz art. 9 pkt. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm. ) oraz w związku  z treścią Porozumienia w sprawie opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło, na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku, ogłasza się konsultacje społeczne projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło, na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Celem konsultacji społecznych jest podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zebranie opinii na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej i zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentów.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 31 stycznia 2024 r. do dnia 20 marca 2024 r. w formie pisemnej i ustnej, a opinie o projekcie Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko można składać do dnia 20 marca 2024 roku w następujący sposób:

a) drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres mailowy: gmina@bialopole.eu;

b) pisemnie, przesyłając lub dostarczając formularz na adres pocztowy Gminy Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole;

c) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Białopole ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole  (82) 568-22-04 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).

Formularz konsultacyjny będzie dostępny: w wersji elektronicznej na stronie internetowej https://bialopole.eu i w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Białopole ul. Chełmska 1,  22-135 Białopole.

W ramach konsultacji społecznych przewidziano również otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w siedzibie Urzędzie Gminy Białopole ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole  w dniu 28 lutego 2024 r. o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej, pokój nr 3.

Zarządzenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Białopole z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło, na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło, na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło, na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu

Formularz zgłaszania uwag do projektu

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30