Komisje Stałe Rady Gminy Białopole pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2024 rok

6 grudnia 2023

Komisje Stałe Rady Gminy Białopole na wspólnym posiedzeniu w dniu 5 grudnia pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu Gminy Białopole na 2024 rok.
Dochody budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano w kwocie 18.857.000 zł w tym majątkowe w kwocie 5.362.994 zł.
Wydatki wraz z przyjętymi poprawkami zaplanowano w kwocie 20.565.400 zł, w tym majątkowe 7.359.000 zł. Nadwyżka budżetowa w 2023 roku umożliwiła zaplanowanie budżetu na 2024 roku bez deficytu, a także wykonanie budżetu za 2023 rok bez potrzeby zaciągania zaplanowanego kredytu mimo dużego zakresu inwestycji.

Na dochody składają się m.in.:
– dochody własne 3.089.257 zł, to głównie podatki i opłaty lokalne.
Podatek rolny i leśny w związku z wzrostem cen żyta i drewna wzrosną: podatek rolny o 14,87 zł (200,00 zł), a leśny o 0,93 zł (do 72,03 zł) za 1 ha. Podatek od nieruchomości wzrósł średnio o 9 %, opłata targowa o 20%. Warunki targowania od 2023r. znacznie się poprawiły, ponadto opłata targowa od 2019 r. nie była zmieniana.
Pozostałe podatki i opłaty lokalne w tym za wodę, ścieki i odpady pozostają bez zmian. Opłata za wodę pozostanie bez zmian do marca 2027 r. Zamrożenie cen tych opłat oraz utrzymanie zwolnienia z podatku od nieruchomości mieszkań i budynków mieszkalnych i pozostałych budynków w pełni zrekompensuje mieszkańcom wzrost podatków.
– wpływy za pobór wody 262.000 zł i odbiór odpadów 300.000 zł.
– dotacja na zadania własne inwestycyjne z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 420.420 zł na remont kościoła w Buśnie,
– dotacje z Programu Polski Ład 3.117.600 zł w tym 1.773.000 zł na termomodernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz 1.344.600 zł na budowę infrastruktury sportowej przy SP w Białopolu,
– dotacja z PROW 1.799.974 zł na budowę kanalizacji w Białopolu, zakup samochodu asenizacyjnego, budowę stacji pomp na wodociągu w Raciborowicach Kolonii oraz budowę oczyszczalni przydomowej przy świetlicy w Strzelcach,
– dotacje na zadania zlecone 1.671.136 zł, w tym 1.623.600 zł na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
– dotacje na zadania własne bieżące 413.838 zł,
– subwencja 7.158.664 zł, w tym oświatowa 2.701.723 zł ( w 2023 r. kolejny rok do szkół średnich ubyło więcej 8 uczniów, niż do klas pierwszych przybyło).
– udziały w podatku dochodowym 1.133.111 zł.

Na poszczególne działy budżetowe zaplanowano następujące wydatki:
1. Utrzymanie Urzędu Gminy 3.279.000 zł, w tym płace i pochodne od płac pracowników administracji 1.998,200 zł oraz pracowników gospodarczych i obsługi gospodarki wodnościekowej 817.800 zł.
2. Utrzymanie Rady Gminy 134.000 zł.
3. Utrzymanie gminnej oświaty 6.655.890 zł, w tym 320.910 zł koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego oraz 45.000 zł koszty pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne samorządy.
4. Pomoc społeczna 2.981,425 zł, w tym 1.585.000 zł świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego, 270.000 zł pobyt dzieci w Domu Dziecka i w rodzinach zastępczych, 150.000 zł opłata za pobyt w domach opieki społecznej mieszkańców gminy, utrzymanie GOPS 556.030 zł
5. Transport i budowa dróg 387.500 zł, w tym 232.000 zł na remont dróg gminnych, a 150.000 zł na modernizację dróg gminnych.
6. Bezpieczeństwo publiczne 122.000 zł, w tym 93.144 zł utrzymanie jednostek OSP oraz 28.856 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe.
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz dostarczanie wody 2.971.000 zł, w tym m.in. 140.000 zł utrzymanie hydroforni oraz sieci wodociągowej, 1.619.710 zł rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Białopolu, 211.300 zł utrzymanie oczyszczalni, wozu asenizacyjnego, koparki, 75.000 zł oświetlenie uliczne oraz 300.000 zł odbiór odpadów.
8. Utrzymanie kultury i kultury fizycznej 1.173.977 zł, w tym 30.557 zł budowa oczyszczalni przy świetlicy w Strzelcach, 420.420 zł na remont chóru i sufitu nad chórem kościoła w Buśnie. 555.000 zł na kulturę w tym utrzymanie GOK i Biblioteki oraz zespołów ludowych i świetlic wiejskich, 110.000 zł na sport oraz 58.000 zł utrzymanie stadionu i zakup kosiarki samojezdnej.
9. Spłata kredytów 291.600 oraz obsługa długu publicznego 140.000 zł

W przygotowanym projekcie budżetu na inwestycje zaplanowano we wszystkich działach kwotę 7.359.000 zł m.in. na następujące zadania:
– 2.214.000 zł rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Białopolu wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego z funkcją płukania, stacja pomp na sieci wodociągowej w Raciborowicach Kolonii oraz budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Strzelcach.
– 2.100.000 zł budowa infrastruktury sportowej przy SP w Białopolu,
– 2.050.000 zł termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia wraz instalacją windy,
– 420.420 zł remont kościoła w Buśnie.
– 400.000 zł modernizacja oczyszczalni ścieków
– 150.000 zł modernizacja dróg gminnych,
– 25.000 zł zakup kosiarki samojezdnej.

Informacja o kredytach:
W 2024 roku przypadają do spłaty raty z zaciągniętych kredytów w kwocie 291.600 zł.
W 2008 roku został zaciągnięty kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1.000.000,00 zł na okres 15 lat. Obecnie oprocentowanie wynosi 5,99 %. Z powyższej kwoty na koniec 2023 r. pozostało do spłaty kwota 116.550 zł. W 2024 roku do spłaty przypada kwota 66.600 zł.
W 2011 roku został zaciągnięty kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1.500.000,00 zł na okres 14 lat z okresem karencji spłaty 2 lat.
W chwili obecnej oprocentowanie wynosi 7,63 %. Na koniec 2023 roku do spłaty pozostaje kwota 125.000,00 zł. W 2024 roku przypada do spłaty kwota 125.000,00 zł.
W 2018 roku został zaciągnięty kredyt długoterminowy we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie w kwocie 1.600.000.00 zł na okres 16 lat z okresem karencji spłaty 2 lat. Oprocentowanie kredytu wynosi 7,50% w stosunku rocznym. Na koniec 2023 roku do spłaty pozostaje kwota 684.890 zł. W 2024 roku przypada do spłaty kwota 100.000,00 zł.
Ponadto w 2023 roku została zaciągnięta pożyczka długoterminowa w kwocie 684.890 zł w WFOŚiGW w Lublinie na okres 9 lat z 2 letnim okresem karencji. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie wnosiło 4,08%. Na koniec 2023 roku do spłaty pozostaje kwota 684.890 zł. W 2024 roku przypada okres karencji w spłacie pożyczki, spłata nastąpi od roku 2025 w ratach 100.000 zł w stosunku rocznym.
Ogółem stan zadłużenia gminy na koniec 2023 r. po zaciągnięciu preferencyjnej pożyczki w WFOŚ na zakup samochodu pożarniczego będzie wynosił 2.201.440 zł co stanowi 11,7 % dochodów budżetu. Zatem gmina posiada zdolność kredytową, która jest dużym atutem w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych unijnych oraz krajowych w zakresie zabezpieczenia udziału własnego w planowanych do realizacji projektach infrastrukturalnych.

Pomimo ograniczonego wzrostu opłat i podatków lokalnych oraz zabezpieczenia w kolejnym roku wysokich wydatków inwestycyjnych przygotowano zrównoważony projekt budżetu na 2024 rok zapewniający rozwój gminy Białopole.
Projekt budżetu na 2024 rok zostanie przedłożony Radzie Gminy do uchwalenia na sesji budżetowej, która planowana jest 28 grudnia b.r.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30