Informacja o niepokojącej sytuacji dotyczącej występowania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków

15 kwietnia 2021

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W CHEŁMIE

W związku z niepokojącą sytuacją dotyczącą występowania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w kraju Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie przypomina o zakazach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722). Zgodnie z opisanym powyżej rozporządzeniem przypominamy o:

1) zakazie:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

2) nakazie:

a) utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

e) karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

f) wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób,w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bez wybiegowym,

g) stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bez wybiegowym,

h) stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

i) oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

j) powstrzymania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

k) dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

W ramach podejmowanych działań hodowcy drobiu powinni pamiętać o:

zabezpieczeniu słomy, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenie),

regularnym przeglądzie połączeń i rur (silosy paszowe)pod kątem obecności zanieczyszczeń odchodami,

usunięciu nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych),

powstrzymaniu się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki),

częstym usuwaniu opadłych owoców z drzew owocowych.

Wdrożenie środków bioasekuracji przez posiadaczy drobiu zapobiec może pojawianiu się nowych ognisk grypy ptaków, która to choroba jest trudna do zwalczenia, wymaga stosowania ogromnych nakładów finansowych oraz skutkuje ograniczeniami w handlu drobiem.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie przypomina, iż w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt posiadacz zwierząt (lub osoba mająca kontakt ze zwierzętami, w szczególności przy wykonywaniu obowiązków służbowych lub zawodowych) jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, zgodnie z ustawą z dnia11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie podlegające karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny. Po dokonaniu zgłoszenia, do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii posiadacz zwierząt zobowiązany jest do:

pozostawienia zwierząt w miejscu ich przebywania i niewprowadzania tam innych zwierząt;

uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę, lub zwłoki zwierzęce;

wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych i innych przedmiotów znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiła choroba.

Posiadacz zwierząt zobowiązany jest do:

udostępnienia organom Inspekcji Weterynaryjnej zwierząt i zwłok zwierzęcych do badań i zabiegów weterynaryjnych, a także udzielania pomocy przy ich wykonywaniu;

udzielania organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom działającym w imieniu tych organów wyjaśnień i podawania informacji, które mogą mieć znaczenie dla wykrycia choroby i źródeł zakażenia lub zapobiegania jej szerzeniu;

przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w decyzjach i rozporządzeniach wydanych w związku z podejrzeniem wystąpienia lub wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt.

Od postawy hodowcy, jego gotowości do wykonania nałożonych obowiązków uzależniona jest możliwość wypłaty odszkodowania za zwierzęta zabite z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej.

Zgodnie z art.49 ust. 1 odszkodowanie z budżetu państwa przysługuje za:

1. Zwierzęta [bydło, świnie, owce, kozy, konie,kury, kaczki, gęsi, indyki, perlice, przepiórki, kuropatwy, bażanty, strusie (Struthio camelus), jeleniowate utrzymywane w warunkach fermowych (jeleń szlachetny Cervus elaphus, jeleń sika Cervus nippon i daniel Dama dama), rodziny pszczele (pszczołamiodna Apis mellifera) oraz ryby słodkowodne]

zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej,

padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania.Zgodnie z art.49 ust. 7 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt odszkodowanie nie przysługuje, jeśli hodowca nie zastosował się do obowiązków nałożonych na podstawie art.44 ust. 1, zatem także do obowiązku zabicia zwierząt nałożonego na podstawie art.44 ust. 1 pkt 4 ustawy. Podejmowanie działań mających na celu utrudnienie wykonywania zadań przez Inspekcję Weterynaryjną stanowi okoliczność przekreślającą również możliwość wypłaty nagrody,o której mowa w art.49 ust. 9 w/w ustawy.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30