Informacja dla producentów rolnych dotycząca zgłoszenia uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na rok 2022

24 września 2021

Urząd Gminy Białopole informuje, iż Sejmik Województwa Lubelskiego rozpoczął pracę nad uchwałą w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku.

Zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa określa, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) zezwolenie na uprawę konopi włóknistych lub maku wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce uprawy.

Jednym z warunków wydania zezwolenia na uprawę maku czy konopi włóknistych jest ujęcie planowanej powierzchni (ha) i rejonizacji (gmina) uprawy w wyżej wymienionej Uchwale Sejmiku Województwa Lubelskiego na rok, którego dotyczy uprawa.

W związku z powyższym, Urząd Gminy Białopole informuje, iż w terminie do 12 października 2021 r. przyjmowane są informacje dotyczące powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych na 2022 r.

W powyższym zgłoszeniu należy określić:

  • imię i nazwisko/nazwę podmiotu zgłaszającego,
  • dane kontaktowe: telefon, adres, e-mail,
  • wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
  • lokalizacja uprawy (numer ewidencyjny działki oraz obręb ewidencyjny),
  • powierzchnia uprawy w ha.

Pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni i rejonizacji uprawy maku i konopi włóknistych należy zgłosić w Urzędzie Gminy Białopole pokój nr 15 w godzinach pracy Urzędu lub pod numerem telefonu tel. (82) 568 22 15.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30