Białopole to gmina typowo rolnicza, z pracy w gospodarstwach rolnych utrzymuje się ok. 69,3 % czynnych zawodowo mieszkańców gminy. Na tle powiatu chełmskiego charakteryzuje się dobrymi i bardzo dobrymi glebami.

Produkcja rolna prowadzona jest przez 843 gospodarstwa indywidualne a średnia powierzchni gospodarstwa wynosi 7,38 ha. W uprawie dominują rośliny zbożowe 74,80 % oraz przemysłowe 10,37 % w tym buraki cukrowe 9,07 %. Grunty leśne i zadrzewione stanowią 34 % powierzchni gminy. Prawie w całości są one zlokalizowane w Lasach Państwowych Nadleśnictwa Strzelce w Maziarni. Grunty zainwestowane stanowią około 2 % powierzchni gminy (207 ha).

Użytki zielone zajmują 13 % powierzchni gminy, występują głównie w dolinie rzeki Wełnianka. Są to gleby mułowo – torfowe i mady powstałe na torfach i mułach piaszczystych.

Gmina Białopole zajmuje czołowe miejsce w powiecie chełmskim w towarowej produkcji zwierzęcej. Pogłowie bydła wynosi ok. 2200 szt. w tym ok. 1100 krów mlecznych, trzody chlewnej ok. 3200 szt. w tym ok. 350 loch. Na podkreślenie zasługuje wysoki poziom technologii produkcji mleka surowego tj. ok.25 szt. schładziarek zbiornikowych do mleka oraz 2 nowoczesne hale udojowe. Dynamicznie rozwija się hodowla i chów bydła mięsnego w oparciu o krowy “mamki”.

W żywieniu bydła stosowane są również najnowsze technologie. Podstawą żywienia bydła jest kiszonka z kukurydzy oraz sianokiszonki z traw i motylkowych uzupełniane przemysłowymi paszami treściwymi.