Na terenie gminy Białopole zarejestrowanych jest 109 podmiotów gospodarczych prowadzących różnego rodzaju działalność gospodarczą. Ponadto funkcjonuje około 10 podmiotów gospodarczych, które nie podlegają wpisowi. Większość z tych podmiotów – to małe, często rodzinne firmy zatrudniające 1 – 3 osoby. Powstawanie nowych podmiotów przyczynia się do poprawy poziomu usług dla mieszkańców gminy. Niektóre podmioty z uwagi na konkurencyjność, sezonowy charakter prowadzonej działalności oraz ponoszonych kosztów z tytułu podatków i ubezpieczeń ulegają likwidacji.
Według rodzaju działalności w gminie zarejestrowano:
– usługi – 18
– handel – 27
– usługi leśne – 18
– usługi dla rolnictwa – 20
– mechanika pojazdowa – 5
– murarstwo i betoniarstwo – 7
– inne – 14
Podmioty te zatrudniają 131 osób, co stanowi 6,1 % osób czynnych zawodowo.
Dzięki racjonalnej polityce podatkowej samorządu, w gminie po1989 r. utrzymano wszystkie spółdzielnie i zakłady pracy. Główni pracodawcy jak: Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminna Spółdzielnia, Bank Spółdzielczy, Cegielnia Buśno, Klinkiernia Białopole, Nadleśnictwo Strzelce nadal funkcjonują i dają zatrudnienie. Łącząc pracowników administracji, oświaty oraz powyższych zakładów w gminie pracuje 229 osób, co stanowi 10,6 % osób czynnych zawodowo.