Gazownictwo
Gmina Białopole posiada program zasilania w gaz mieszkańców gminy, nie posiada opracowanych programów energetycznych.
Energetyka
Odbiorcy energii elektrycznej z terenu gminy są zasilani z napowietrznej sieci zasilająco -rozdzielczej średniego napięcia 15 kV. Linie napowietrzne wysokich napięć są powodem szeregu ograniczeń, głównie przy lokalizacji obiektów, zwłaszcza przeznaczonych do stałego pobytu w nich ludzi. Zasilanie siecią energetyczną odbywa się w sieci zarządzanej przez Rejonowy Zakład Energetyczny w Chełmie. Długość linii niskiego napięcia wynosi 85,681 km. natomiast linii 15 kV – 79,467 km. Obciążenie stacji zasilających wynosi: 70% możliwości przesyłowych sieci Zakładu Energetycznego.
Wodociągi
W zakresie zaopatrzenia w wodę Gmina Białopole korzysta z wodociągów grupowych zasilanych z dwóch ujęć, które są własnością gminy, są to ujęcia Białopole i Raciborowice. Z wodociągów gminnych korzysta 100 % mieszkańców gminy. Ujęcie “BIAŁOPOLE”– znajduje się we wsi Białopole przy ul. Hrubieszowskiej. Na potrzeby ujęcia pracują dwie studnie głębinowe (60m). Wydajność ujęcia wynosi 80 m3/ h, produkcja wody wynosi 120 m3/ dobę. Ujęcie wody zasila wodociąg grupowy dostarczający wodę do wsi: Białopole, Teresin. Kicin, Zabudnowo i Grobelki.
Ujęcie “RACIBOROWICE”– znajduje się we wsi Raciborowice, jest sterowana automatycznie. Na potrzeby ujęcia pracują dwie studnie głębinowe(72,5 i 75m). Wydajność stacji to 60 m3/ h, produkcja wody wynosi 136 m3/ dobę. Ujęcie wody zasila wodociąg grupowy dostarczający wodę do wsi: Raciborowice, Raciborowice Kolonia, Kurmanów, Strzelce, Strzelce Kolonia, Horeszkowice, Teremiec, Buśno i Busieniec.
Wodociągi są połączone w miejscowości Kicin i Białopole. W przypadku awarii jednego ujęcia jest możliwość ręcznego przełączenia wody z drugiego ujęcia, co zapewni ciągłość dostawy wody.
Na terenie gminy istnieją również ujęcia wody indywidualne i zakładowe. Ujęcia te zaopatrują w wodę indywidualne gospodarstwa domowe, produkcję rolną, ogrodniczą i przemysł.
Ujęcia wody gminy posiadają rezerwy w produkcji wody. Na wypadek długotrwałych przerw w dostawie wody do wodociągów grupowych Gmina Białopole posiada przewoźny agregat prądotwórczy.

 

Stan sieci wodociągowej

 

Nazwa wodociągu grupowego
Długość w km
Produkcja wody
śr. roczna w m3
Ilość mieszkańców korzystających z wodociągu
% wskaźnik wykorzystania wodociągu
Ujęcie wody BIAŁOPOLE
24,1
56.042
1.362
10
Ujęcie wody RACIBOROWICE
50,0
53.100
1.905
10
OGÓŁEM
74,1
107.582
3.267
10
Kanalizacja i oczyszczanie ścieków
Na terenie gminy istnieje kanalizacja sanitarna wykonana w systemie rozdzielczym, z grawitacyjnym zrzutem ścieków bytowych. Układ sieciowy umożliwia odprowadzanie ścieków w systemie zewnętrznym do oczyszczalni ścieków w Białopolu.
Oczyszczalnia ścieków w Białopolu przyjmuje ścieki z terenu Gminy Białopole w ilości 14.000 m³ rocznie. Z układu sieciowego korzysta 370 mieszkańców wsi Białopole, tj. 10,9 % mieszkańców gminy. Ścieki przesyłane są do oczyszczalni ścieków kolektorem grawitacyjnym dł. 3,0 km.
Obecnie stan skanalizowania miejscowości Białopole jest niski. Brak jest układów sieciowych w rozproszonej zabudowie gminy, gdzie funkcjonują zbiorniki bezodpływowe. W związku z tym w najbliższej przyszłości należy podjąć budowę sieci kanalizacyjnej oraz budowę oczyszczalni przydomowych.
Gospodarka odpadami
Według danych na koniec 2006 r. rocznie na terenie Gminy Białopole produkuje się rocznie w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej 14 Mg odpadów komunalnych. Po zamknięciu składowiska odpadów w Strzelcach, od 2008 r. gmina kompleksowo rozwiązała gospodarkę odpadami. Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Gmina należy do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej, którego głównym zadaniem jest budowa zakładu utylizacji odpadów oraz przeprowadzenie rekultywacji dotychczasowego wysypiska odpadów w Strzelcach.
Telekomunikacja
Na terenie gminy Białopole rozwój sieci telefonii stacjonarnej z dużym wysiłkiem finansowym samorządu nastąpił w 1997 roku. Wówczas wszyscy zainteresowani mieszkańcy otrzymali możliwość podłączenia do stacjonarnego telefonu. Obecnie ilość abonentów telefonicznych w Gminie Białopole zamyka się liczbą 678. Głównym operatorem telefonii stacjonarnej na terenie gminy jest TP S.A., ale pojawianie się nowych operatorów stwarza perspektywy dalszej poprawy sytuacji w tym zakresie. Teren gminy obsługują operatorzy sieci komórkowych (ERA GSM, PLUS GSM oraz Orange). Część z nich zlokalizowała tu swoje stacje bazowe, zapewniając zasięg dla swoich usług.
Mimo że na terenie gminy istnieje dostęp do internetu przez łącza radiowe i neostradę, należy w przyszłości przystąpić do zapewnienia dla mieszkańców gminy szerokopasmowego dostępu do internetu celem stworzenia społeczeństwa informacyjnego.
Komunikacja
Układ komunikacyjny Gminy Białopole funkcjonuje w oparciu o układ drogowy w skład którego wchodzi droga wojewódzka o charakterze tranzytowym dł. 9,4 km, drogi powiatowe o łącznej długości 32 km oraz drogi gminne o łącznej długości 48 km – w tym o nawierzchni utwardzonej – 42 km. Przemieszczanie się mieszkańców odbywa się głównie komunikacją autobusową, realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Chełmie, Hrubieszowie i prywatne firmy przewozowe.
Budownictwo mieszkaniowe
Zabudowa gminy Białopole to budynki mieszkalne głównie jednorodzinne. Na terenie gminy znajduje się łącznie 820 budynków mieszkalnych. Rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy podobnie jak w kraju przypada na lata 70 – 80 ub. wieku. Mimo trudności finansowych inwestorów oraz znacznym wzrostem cen materiałów budowlanych, na terenie gminy w latach 2001 – 2006 wybudowano 9 budynków mieszkalnych. Nowe budynki jednorodzinne w przeważającej większości odznaczają się wysokim standardem technicznym, zastosowaniem nowoczesnych materiałów budowlanych, co wpływa na energooszczędność i niskie koszty utrzymania. Gmina posiada do sprzedaży działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.