Gmina Białopole ogłasza dodatkowy nabór chętnych do otrzymania laptopa w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” – Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU – Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

14 grudnia 2023

Gmina Białopole ogłasza dodatkowy nabór chętnych do otrzymania laptopa w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” – Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU – Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W rekrutacji uzupełniającej do rozdysponowania jest jeden używany laptop oraz torba na laptopa, zwrócone przez wcześniejszego uczestnika programu. UPRAWNIENI do udziału w rekrutacji uzupełniającej są uczniowie, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

– uczeń szkoły podstawowej lub średniej zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;

– uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie / opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;

– uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz w ciągu dwóch lat poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020, 2021, 2022), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie rodzica osoby niepełnoletniej / Oświadczenie osoby pełnoletniej.
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w danych PPGR przodka (rodziców, dziadków, pradziadków) np. kopia dokumentu umowy o pracę, angażu, książeczki ubezpieczeniowej, świadectwa pracy.

Oświadczenie rodzica osoby niepełnoletniej / Oświadczenie osoby pełnoletniej oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są w Urzędzie Gminy Białopole.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Białopole, ul. Chełmska 1, pok. nr 12, w terminie do dnia 20.12.2023 r. w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy osobiście, lub pod nr tel. (82) 568 24 39.

Ze względu na ograniczoną ilość sprzętu, decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń.

 

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30