Dnia 30 lipca 2018 r. Gmina Białopole podpisała umowę o dofinansowanie Projektu w ramach:

Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Działania 4.1. wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Na zadanie pn.: „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowy zakup i instalacja urządzeń służących pozyskaniu OZE          w Gminie Białopole”.

 

Celem głównym projektu jest  skuteczniejsze i bardziej efektywne wykorzystanie OZE w bilansie energetycznym Gminy Białopole dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości życia oraz tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału gospodarczego, sektora turystyki i rekreacji  oraz promowania rozwoju sektora usługowego okołoturystycznego. Zostanie to dokonane m.in. poprzez kompleksowe wykorzystanie OZE za pomocą zestawów kolektorów słonecznych i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Białopole.

Celami bezpośrednimi projektu są:

 1. a) zwiększenie wykorzystania OZE w bilansie energetycznym Gminy Białopole;
 2. b) ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery powstających wskutek wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w celu podgrzania CWU;
 3. c) wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy;
 4. d) ograniczenie rocznych wydatków w gospodarstw domowych na podgrzewanie CWU o około 50-60%;
 5. e) ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz straty zasobów różnorodności biologicznej poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego;
 6. f) zmniejszenie niskiej emisji – redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery;
 7. g) wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii, przede wszystkim ograniczających zanieczyszczenia powstające u źródła;
 8. h) zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej i finalnej, zarówno w procesach wytwarzania energii, jej przesyłu i dystrybucji, jak również w procesie jej wykorzystania;
 9. i) ochrona, promocja i większa dbałość społeczności gminy o dziedzictwo przyrodnicze;
 10. j) wzrost liczby turystów odwiedzających gminę i powiat chełmski;
 11. k) wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej gminy w przestrzeni wojewódzkiej;
 12. l) podniesienie standardu i jakości życia dla mieszkańców Gminy Białopole;

Zakres projektu:

Projekt dotyczy zakupu i montażu 103 zestawów instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych oraz 35 pomp ciepła do podgrzania CWU w budynkach indywidualnych. Inwestycja będzie realizowana na podstawie projektów wzorcowych. Na potrzeby inwestycji przygotowano projekty na następujące instalacje:

1.Dla gospodarstw domowych do 4 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 2 absorberów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej, rurociągów glikolowych, modułu pompowego z automatyką i grupą bezpieczeństwa. Inwestycja przewiduje montaż 73kpl.

 1. Dla gospodarstw domowych od 5 do 6 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 3 absorberów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej, rurociągów glikolowych, modułu pompowego z automatyką i grupą bezpieczeństwa. Inwestycja przewiduje montaż 26 kpl.
 2. Dla gospodarstw domowych powyżej 7 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 4 absorberów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej, rurociągów glikolowych, modułu pompowego z automatyką i grupą bezpieczeństwa. Inwestycja przewiduje montaż 4 kpl.
 3. Dla gospodarstw domowych do 6 osób: instalacja monoblokowej pompy ciepła powietrze-woda na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Instalacja składa się z pompy ciepła z wbudowanym zasobnikiem, kanałów wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni powietrza. Inwestycja przewiduje montaż 35 kpl.

Okres realizacji projektu od 29.04.2016 r. do 21.12.2020 r.

Planowane wskaźniki:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok]| rozliczeniowy – 244,8

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych /nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]| rozliczeniowy – 392,32;

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]| rozliczeniowy – 392,32;

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]| rozliczeniowy – 138;

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) [MW]| rozliczeniowy – 0,447.

 

Wartość całkowita projektu       1 494 145,22 PLN
Wartość dofinansowania             1 142 426,14 PLN