Dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

18 października 2022

Urząd Gminy w Białopolu informuje, że rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – „dodatek dla podmiotów wrażliwych”

Zgodnie z ustawą z dnia 20 września 2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), podmioty wrażliwe wykorzystujące niektóre źródła ciepła, mogą złożyć wniosek o wypłatę dodatku.

Uprawnione podmioty to:

 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • jednostki organizacyjną pomocy społecznej ,noclegownie albo ogrzewalnie
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej podmioty systemu oświaty
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną
 • ochotnicze straże pożarne
 • placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • rodzinne domy pomocy
 • centra integracji społecznej
 • kluby integracji społecznej
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej
 • organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • spółdzielnie socjalne

Dodatek przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów.

Ważne: źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB.

Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Co należy złożyć?

 • wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
 • dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu (oryginał lub kopia poświadczona urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem).
 • dokumenty (oryginały) potwierdzające zakup paliw oraz jego ilości z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wypłatę dodatku.
 • dokumenty (oryginały) potwierdzające zakup paliw oraz jego ilości w 2022 r., przy czym dokumenty zakupu źródeł ciepła powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa zakupionego w latach poprzednich.
 • oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w ramach art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

UWAGA! W przypadku nieudokumentowania zakupu w 2022 r. co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa z dwóch wybranych lat z okresu 2019-2021 – dodatek nie przysługuje.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wniosek o dodatek dla podmiotów wrażliwych można złożyć na 2 sposoby:

 1. osobiście, składając go w Urzędzie Gminy Białopole, Chełmska 1 22-135 Białopole ,
 2. za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP.

Do pobrania:

Wniosek

Oświadczenie odbiorcy ciepła

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowyc1

Klauzula informacyjna dla osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wrażliwego

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30