Uczniowie klasy III gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu zostali laureatami ogólnopolskich konkursów historycznych w kategorii literackiej poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych.        

Informujemy, że 28 maja 2019 r. o godzinie 1300 odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.

Porządek obrad przewiduje: 

- Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

- Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

- Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.

- Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

 W dniach 11 - 12.05. 2019 r. w Werbkowicach odbył się 
IX Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej.  Celem Festiwalu było pielęgnowanie i promowanie kultu Matki Bożej poprzez popularyzację pieśni i piosenki maryjnej, konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja zespołów śpiewaczych naszego regionu. W pierwszym dniu festiwalu przeznaczonym dla dzieci i młodzieży  gminę Białopole  w kategorii solista, szkoła podstawowa reprezentował Krzysztof Gągoł, zaprezentował utwór

W dniu 11.05.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Białopolu odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Inwalidy.

Głównym organizatorem było Gminne Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białopolu przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. W imprezie uczestniczyli: Zastępca Wójta Gminy Białopole –  Stanisław Janiuk, Radny Powiatowy – Andrzej Zając, Radny i Sołtys
z Białopola – Mariusz Kamiński, Radny z Kurmanowa – Ryszard Daniluk, przedstawiciele z miejscowych instytucji i zakładów pracy oraz emeryci
i renciści.  Po powitaniu zaproszonych gości, oprócz życzeń dla wszystkich Emerytów, Rencistów i Inwalidów, dedykowane były też dla nich piosenki
w wykonaniu Patrycji Wilgos z Białopola.

Następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek
oraz do wspólnej  zabawy.

 

 

16 maja 2019r. w Publicznej Szkole podstawowej w Białopolu  odbył się XIX Powiatowy Konkurs Mitologiczny ,,Odyseusz i inni”. Wzięło wnim udział 24 uczniów klas V  z 13 szkół podstawowych powiatu chełmskiego.

            Organizatorami zmagań z mitologią byli: Starostwo Powiatowe w Chełmie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa  w Białopolu. Konkurs przygotowały i przeprowadziły: Marzena Karczmarczyk, Wanda Koza, Wioletta Lachowska-  nauczycielki miejscowej szkoły.

            Laureatami konkursu zostali: I miejsce- Izabela Gierczak  z SP w Okszowie ( opiekun Anna Popek), II miejsce- Aleksandra Brzyszko  z SP w Rejowcu ( opiekun Joanna Gozdecka), III miejsce- Karol Być  z SP w Wojsławicach Kolonii ( opiekun Ewa Koler).

 

W sobotę 11 maja 2019 r. w remizo-świetlicy w Okopach zorganizowany został IX Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej - Dorohusk 2019. Celem imprezy było: kultywowanie kultury i tradycji ochotniczego ruchu strażackiego, odkrycie i popularyzacja piosenki strażackiej oraz motywowanie do tworzenia własnych, nowych kompozycji o tematyce strażackiej.

Gminę Białopole w kategorii zespołów śpiewaczych z akompaniamentem reprezentowały zespoły: „Remedium” z Białopola, który zajął II miejsce, otrzymał dyplom i  puchar ufundowany przez organizatorów oraz „Borowianki” z Raciborowic – Kolonii i „Flowers” z Białopola.

 23:50:50

Informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Białopole obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Chełmie informuje, co następuje: 

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 30.04.2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Białopole do niżej wymienionych komisji wyborczych: 

- Nr 1, w liczbie 3, - Nr 2, w liczbie 1, - Nr 3, w liczbie 1, 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Gminy Białopole. 

§3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

Komisarz Wyborczy w Chełmie 

Katarzyna Zawiślak