W dniu 25.11.2009 r. w Białopolu odbyło się bezpłatne szkolenie dla mieszkańców Gminy Białopole z zakresu przygotowania „Małych Projektów” w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju  PROW  2007 – 2013.

kapludz1.jpgkapludz2.jpg

 


CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Gmina Białopole
realizuje projekt
„Bajkowe Przedszkole”

 
Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Białopole,
a co za tym idzie wyrównanie szans edukacyjnych poprzez utworzenie
dwóch Punktów Przedszkolnych przy Zespole Szkół w Białopolu dla 20 dzieci
oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach dla 15 dzieci na okres 3 lat.
Termin realizacji projektu 1 lipiec 2010 r. – 30 czerwiec 2013r.
 
Projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 3-5 lat, zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Białopole, posiadających utrudniony dostęp do edukacji przedszkolnej. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci według następujących priorytetów: dzieci 5-letnie, dzieci osób samotnie wychowujących, dzieci z rodzin korzystających ze świadczeń GOPS oraz dzieci obojga rodziców pracujących (w przypadku braku możliwości opieki nad dzieckiem).  
W ramach projektu zapewniamy bezpłatnie:
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
zajęcia z języka angielskiego
zajęcia z rytmiki 
zajęcia taneczne
opiekę logopedyczną
edukacja teatralna
wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze
 
FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE
będą do pobrania ze strony internetowej Gminy Białopole lub w Biurze Projektu
w Urzędzie Gminy Białopole ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole, pokój nr 28
Szczegółowe informacje, tel. 82 568-22-04 lub 82 569 26 17
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych oraz  Parafia pw Wniebowzięcia NMP w Buśnie zapraszają mieszkańców gminy Białopole i okolic na  AGAPE - Pierwsze Regionalne Spotkania ze św. Janem Nepomucenem. Organizując to święto chcemy zwrócić uwagę wszystkim, który będą uczestniczyć w Spotkaniach, na fragment naszego dziedzictwa kulturowego - nadrzeczną kapliczkę w Buśnie i jej patrona oraz zachęcić do jego głębszego poznania, a także pielęgnowania.

Gminne obchody 91 rocznicy Święta Niepodległości zainaugurowała uroczysta Akademia w Zespole Szkół w Białopolu, która odbyła się w dniu 10 listopada 2009r. W uroczystej Akademii oprócz społeczności szkolnej udział wzięli zaproszeni kombatanci oraz Wacław Stasiuk Przewodniczący Rady Gminy Białopole.
Galeria - kliknij tutaj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” za pośrednictwem Urzędu Gminy Białopole informuje o możliwości udziału osób bezrobotnych z terenu gminy Białopole w szkoleniach z zakresu:
- Pracownik usług gastronomicznych – mała gastronomia (120 godzin),
- Profesjonalna obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej (48 godzin),
- Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży (30 godzin)
realizowanych w ramach Projektu „Ziemia Chełmska – gotowa na zmiany”.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Kultury w Białopolu do dnia 15.12.2009 r., celem wypełnienia wymaganych dokumentów.


W dniu 04.11.2009 r. przedstawiciele Warszawskiego Koła Łowieckiego „POGOŃ” przekazali na rzecz Zespołu Szkół w Białopolu filmy edukacyjne, książki, zeszyty ćwiczeń oraz plansze poglądowe o tematyce przyrodniczej. Materiały te wykorzystywane będą na lekcjach przyrody a także zajęciach dodatkowych. Podczas spotkania podjęto chęć współpracy szkoły z kołem łowieckim.

1sz1.jpg

flagaue.jpg
3 listopada br. odbyła się konferencja podsumowująca konkurs „Przyjazna wieś" na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w województwie lubelskim w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych.

Wicewojewoda Henryka Strojnowska i członek Zarządu Województwa Marek Flasiński podpisali apel o podjęcie działań w sprawie lokalizacji Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Lublinie, adresowany do przedstawicieli samorządów, kierownictwa instytucji i mieszkańców województwa.
Treść apelu - Apel_do_samorzadow.pdf

Dzień 21 października 2009 roku to ważna data w życiu naszej szkoły. Tego dnia 19 uczniów klasy pierwszej zdało swój pierwszy szkolny egzamin i zostało pasowanych na uczniów Zespołu Szkół – Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu.

W dniu 14 października 2009 r. w Zespole Szkół w Białopolu oraz w Szkole Podstawowej w Strzelcach odbyły się Obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystościach udział wzięli nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście: Henryk Maruszewski Wójt Gminy Białopole i Wacław Stasiuk Przewodniczący Rady Gminy Białopole.
ZDJĘCIA - kliknij tutaj