Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie ogłasza przetargi ustne nieograniczone (licytacje) na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu własności rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Białopole.

Dwanaścioro uczniów klas VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu uczestniczyło w Ogólnopolskim Konkursie ,,Orzeł Ortograficzny”. Konkurs rozwijał zainteresowania językiem polskim jako składnikiem dziedzictwa narodowego, urozmaicił program zajęć, stanowił cenne rozszerzenie programu nauczania, jednocześnie popularyzował naukę przez zabawę.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020r. poz. 284 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) Wójt Gminy Białopole ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białopole. 

Uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach odniosły sukces w Powiatowym Konkursie Czytelniczym.
Dagmara Chwedyna – uczennica klasy VI zajęła II miejsce,
Gabriela Przybylska – uczennica klasy VI zajęła IV miejsce z wyróżnieniem.

Magia książek
„Książki są jak okręty myśli żeglujące po oceanach czasu, troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.” - Francis Bacon
Emilia Radelczuk z kl. V Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu została laureatką – zajęła IV miejsce w Powiatowym Konkursie Czytelniczym zorganizowanym przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Chełmie.

PATRIOTYZM JEST W NAS!

 Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu uzyskali wysokie lokaty w XIX Powiatowym Przeglądzie Pieśni i Poezji Powstańczej  i Patriotycznej.

Organizatorami Konkursu było Starostwo Powiatowe w Chełmie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojsławicach Kolonii. Przegląd  był przeprowadzany  w dwóch oddzielnych kategoriach: pieśni patriotycznej i poezji patriotycznej.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).