W sobotę 27.01.2018 r. po raz kolejny członkinie Stowarzyszenia Kobiet wsi Teresin „Pod Lipą” zaprosiły babcie i dziadków na spotkanie z okazji ich święta. Gospodynie uroczystości  przygotowały wiele niespodzianek. W spotkaniu oprócz babć i dziadków udział wzięły również przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, Dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji społecznych.  Z ramienia władz samorządowych obecny był Przewodniczący Rady Gminy Białopole - Waldemar Wilgos.

Spotkania opłatkowe to okazja do wspólnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła w dniu 19.01.2018 r. w świetlicy wiejskiej w Teremcu, gdzie odbyło się VII Spotkanie Opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Białopole. Organizatorzy tej uroczystości to: Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich, Koło Gospodyń Wiejskich w Teremcu przy współpracy z kołami gospodyń z terenu całej Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białopolu.

W związku z prowadzeniem prac związanych ze scaleniem gruntów obrębu Strzelce - Kolonia gmina Białopole, niniejszym zawiadamiam, że jako geodeta projektant scalenia gruntów prowadzę czynności związane z okazaniem rejestru szacunku porównawczego gruntów i zebraniem życzeń, co do przyszłej lokalizacji gruntów. Czynności te zostaną przeprowadzone w dniach od 16 do 19 stycznia 2018 r. w godzinach 9:30 - 14:00 w świetlicy wiejskiej we wsi Strzelce - Kolonia. (Geodeta uprawniony - Grzegorz Mazurek).

Dnia 07.01.2018 r. po raz piąty  w świetlicy wiejskiej w Strzelcach odbyło się spotkanie pt. „Święte wieczory”. Organizatorzy serdecznie powitali wszystkich przybyłych mieszkańców wsi Strzelce oraz okolicznych miejscowości. Celem spotkania była integracja mieszkańców gminy Białopole przy wspólnym śpiewaniu kolęd i wspomnieniach jak to niegdyś obchodzono na wsi czas Bożego Narodzenia. Na spotkaniu obecny był  Ksiądz Kanonik - Henryk Borzęcki – Proboszcz Parafii w Białopolu, Ksiądz Andrzej Łuszcz –– Proboszcz Parafii w Buśnie oraz  Wójt Gminy – Henryk Maruszewski. Uroczystość połączona była z Dniem Babci i Dziadka, więc szczególne słowa powitania skierowane zostały do babć i dziadków przybyłych na uroczystość.

Po zakończeniu sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia b.r. odbyło się  spotkanie noworoczne, zgodnie z tradycją samorząd  dokonał podsumowania mijającego 2017 roku. Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Wilgos powitał wszystkich zaproszonych na uroczystą sesję w której uczestniczyli przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z gminą, duchowni, radni, sołtysi,  kierownicy zakładów pracy i instytucji, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, politycznych, strażacy. Wójt Gminy Henryk Maruszewski podsumował kończący się rok, podziękował wszystkim za współpracę i pomoc w realizacji gminnych zadań oraz złożyli życzenia na nowy rok.

Ostatnia sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 29 grudnia 2017r. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2018r. Projekt budżetu wraz ze zgłoszonymi poprawkami został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe i na sesji jednogłośnie uchwalony.  Dochody bieżące i majątkowe oraz zaplanowany deficyt w kwocie 1.115.400 zł zapewnią realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych. Deficyt zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym  w kwocie 1.300.000 zł. Dochody budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano w kwocie 12.256.000,00zł, a wydatki w kwocie 13.364.400 zł.

Informujemy, że 29 grudnia 2017 r. o godzinie 10°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.

Porządek obrad m.in. przewiduje:

- Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2018 rok.

- Podjęcie uchwały w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018.

- Przyjęcie planów pracy Rady i stałych komisji na rok 2018.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

W dniu 14.12.2017r. odbyło się spotkanie Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Białopole. W spotkaniu uczestniczyli również: Wójt Gminy Białopole - Henryk Maruszewski, Przewodniczący Rady Gminy Białopole - Waldemar Wilgos. Tematem spotkania było omówienie spraw bieżących, dotyczących działalności KGW, a w szczególności organizacji VII Spotkania Opłatkowego Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Białopole, które  zaplanowano na dzień 19 stycznia 2018 r. w  Teremcu.

W dniu 14.12.2017r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Białopole odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej". W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Białopole - Henryk Maruszewski, Przewodniczący Rady Gminy Białopole - Waldemar Wilgos oraz przedstawicielki KGW i Stowarzyszenia Kobiet Wsi Teresin „Pod Lipą”.  Podczas spotkania Beata Juśkiewicz – Prezes Stowarzyszenia zaprezentowała działania realizowane przez LGD „Ziemi Chełmskiej" w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym działania animacyjne oraz działania na rzecz wsparcia lokalnej przedsiębiorczości (warunki aplikowania o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 oraz możliwość utworzenia spółdzielni socjalnej).