Drukuj

UCHWAŁA Nr XXXV/143/17 Rady Gminy Białopole z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

UCHWAŁA Nr XVIII/72/16 Rady Gminy Białopole z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr XIX/75/16 Rady Gminy Białopole z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białopole

UCHWAŁA Nr XIX/76/16 Rady Gminy Białopole z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów