Dnia 7 maja 2020 r. / czwartek / o godzinie 9oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.

4. Przedstawienie Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Białopole za 2019 r.

5. Podjęcie uchwały o przekształceniu Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach w filię Publicznej Szkoły Podstawowej im. 9 Pułku Piechoty Legionów AK w Białopolu.

6. Zaopiniowanie planów organizacji szkół na rok szkolny 2020 / 2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białopole w 2020 r”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

10. Wolne wnioski i zapytania radnych.

11. Zakończenie obrad.