Dnia 29 stycznia 2020 r. /środa/ o godzinie 9oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach w filię Publicznej Szkoły Podstawowej im. 9 Pułku Piechoty Legionów AK w Białopolu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Białopole.
  6. Informacja z odbytych zebrań wiejskich.
  7. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Białopolu.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białopole.
  9. Wolne wnioski i zapytania radnych.
  10. Zakończenie obrad.