Drukuj

Dnia 7 listopada 2019 r. /czwartek/ o godzinie 9oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Białopole.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białopole.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Omówienie raportu o stanie oświaty gminnej.
 12. Informacja z wypełniania obowiązku składania oświadczeń majątkowych.
 13. Wolne wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zapytania.
 14. Zakończenie obrad.