Wójt Gminy Białopole realizując budżet na 2019 rok ogłosił przetarg na budowę „Budowę świetlicy wiejskiej w Strzelcach – Kolonii”. Przetarg odbył się  12 czerwca b.r., w terminie wpłynęło 5 ofert.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła i wygrała przetarg  firma Pana Jarosława Rodziewicza CZAR-BUD Usługi budowlane w Hrubieszowie .

W dniu 3 lipca b.r. Wójt Henryk Maruszewski i  Jarosław Rodziewicz  podpisali umowę na realizację zadania. Wartość zadania zgodnie z ofertą wynosi 612.165,77 zł, termin realizacji do 31.03. 2020r. Zakres robót przewiduje: rozbiórkę istniejącego budynku, budowę budynku świetlicy wiejskiej o pow. 267 m² wraz z budową zbiornika bezodpływowego na ścieki oraz utwardzenie terenu i wymianę ogrodzenia .

Gmina Białopole wystąpiła do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej i otrzymała  wsparcie wysokości  63,63 % kosztów inwestycji.

Zadanie współfinansowane jest w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.