Informujemy, że 21 czerwca 2019 r. o godzinie 1300 odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.

Porządek obrad przewiduje:

     

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

       2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

       3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.

       4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Białopole za 2018 r.

          a) przeprowadzenie debaty nad raportem

          b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Białopole.

       5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Białopole z wykonania budżetu za 2018 r. oraz uchwały w sprawie                         udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

           a) zapoznanie z opiniami Stałych Komisji Rady w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Białopole za 2018 r.

           b) zapoznanie z uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białopole za rok 2018,

           c) zapoznanie z opiniami RIO dotyczącymi oceny sprawozdania oraz oceny wniosku Komisji Rewizyjnej,

           d) dyskusja,

           e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Białopole z wykonania budżetu za rok 2018,

           f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

       6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Białopole.

       7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

       8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

       9. Wolne wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zapytania.

       10. Zakończenie obrad.