Informujemy, że 8 marca 2019 r. o godzinie 1100 odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.

Porządek obrad przewiduje:

- Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

- Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

- Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.

- Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej.

- Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białopole na 2019 rok".

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białopole oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

- Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw: Białopole, Buśno, Grobelki, Horeszkowice, Kicin, Kurmanów, Maziarnia Strzelecka, Raciborowice, Raciborowice-Kolonia, Strzelce, Strzelce-Kolonia, Teremiec, Teresin, Zabudnowo.

- Wolne wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zapytania.

- Zakończenie obrad.