Drukuj

Na podstawie art. 31 w związku z art. 28 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908) Starosta Chełmski zawiadamia, że dnia 31 stycznia 2019 roku o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Teremcu odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole, w celu podania do wiadomości decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole, powiat chełmski, województwo lubelskie przez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia podaje się do wiadomości przez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia, a ponadto przez jej wywieszenie na okres 14 dni w lokalach urzędów gminy, na których terenie są położone scalane grunty, oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach wchodzących w obszar scalenia. Z chwila upływu terminu, o którym mowa wyżej, decyzje o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów uważa się za doręczoną wszystkim uczestnikom scalenia.