Drukuj

Wójt Gminy Białopole, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki FS - LUBLIN Żuk A156 specjalny pożarniczy

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Urząd Gminy Białopole

Chełmska 1

22-135 Białopole

Tel. (82) 568 22 04

faks (82) 568 22 86

strona internetowa: www.bialopole.eu

e-mail: ugbialopole [AT] data [DOT] pl

 1. Przedmiot przetargu:

      Pojazd specjalny pożarniczy

 1. marka i typ pojazdu: FS - LUBLIN Żuk A156,
 2. nr rejestracyjny: LCH U835,
 3. rok produkcji: 1995 r.
 4. data pierwszej rejestracji: 1995/09/01,
 5. Nr VIN SUL005213N0554307,
 6. całkowity przebieg: 42207 km,
 7. dopuszczalna masa całkowita: 2 500 kg,
 8. silnik (zapłon, ukł. cyl.) z zapłonem iskrowym (gaźnik)
 9. pojemność silnika / moc: 2120 cm3 / 52kW (71KM)
 10. kolor powłoki lakieru: zielony,
 11. badanie techniczne ważne do: 07.2019 r.,
 12. ogumienie: Dębica 6.50 R16C QUARTET
 13. wyposażenie: standardowe dla tej marki/typu.

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Wniesienie wadium w wysokości 410,00 zł.
 2. wadium wnosi się wyłącznie w PLN, numer konta sprzedającego: Bank Spółdzielczy w Białopolu 43 8202 0006 2001 0000 0202 0010,
 3. wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym oferentem,
 4. wadium złożone przez nabywcę pojazdu zalicza się na poczet ceny,
 5. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy.

Cena wywoławcza:

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 4 100,00 zł. Nabywcy przystępujący do przetargu powinni wykazać się dowodem zapłaty wadium w wysokości 410,00 zł. załączonej do oferty.

Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty:

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Urząd Gminy Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole z dopiskiem „Zakup samochodu marki FS - LUBLIN Żuk A156”.

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 700 - 1500, nie później jednak niż do dnia 23 stycznia 2019r. do godz. 14oo w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz.1430 w Sali nr 3 Urzędu Gminy Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole.

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy zaoferowali jednakowe ceny. Komisja zawiadomi oferentów
o dodatkowym terminie.

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 4. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy kupna / sprzedaży,
 5. dowód wniesienia wadium.

 Odrzucenie ofert, jeżeli:

została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

brak wniesienia wadium,

O odrzuceniu oferty komisja informuje i zwraca zapłacone wadium.

Oglądanie przedmiotu sprzedaży:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach 16.01 do 23 01.2019r.  za wyjątkiem dni wolnych od pracy w godzinach 800 – 1500 pod adresem:
 ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole po uzgodnieniu z :

 Panem Andrzej Rusak tel.500 067 127, lub Panem Marek Komarowski 512 139 230

Urząd Gminy Białopole zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn.

Inne informacje:

komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,

zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty,

wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy.

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

Więcej informacji pod adresem https://ugbialopole.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=62025