Ostatnia sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 28 grudnia 2018r. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2019r. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe i na sesji jednogłośnie uchwalony. Dochody budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano w kwocie 12.746.000 zł, w tym dochody majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 1.541.160 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 12.554.400 zł, w tym na inwestycje 1.716.160 zł. Mimo dużych wydatków na zadania inwestycyjne w budżecie nie planowany jest deficyt. Wydatki są niższe od dochodów o 191.600 zł, jest to kwota rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytów.

Na dochody składają się m.in.:

 - dochody własne 1.962.143 zł.      

W 2019 roku  będą nadal zastosowane  szerokie zwolnienia podatku od nieruchomości: od mieszkań i budynków mieszkalnych  oraz  budynków gospodarczych mieszkańców. Podatek rolny w związku z ogłoszoną ceną żyta przez GUS wzrósł o 4,67zł (135,90  zł za 1 ha przeliczeniowy), a podatek leśny został obniżony o 1,11 zł (42,24 zł  za 1 ha). Pozostałe podatki i opłaty pozostają bez zmian. Bez zmian pozostaje Cena ścieków, która wynosi 2.98 zł , w tym dopłata gminy dla gospodarstw domowych 5,99 zł oraz cena wody 3,03 zł.  Również bez zmian pozostanie opłata za odbiór odpadów tj. 6 zł miesięcznie od osoby. 

- dotacje na zadania zlecone 2.947.860 zł, w tym 1.732.000 Program 500+

- dotacje na zadania własne  bieżące 369.802 zł, 

- dotacje na zadania własne inwestycyjne 1.716.160, w tym 1.142.426 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na zakup i montaż solarów oraz pomp ciepła

- subwencja 4.941.034 zł, w tym  część oświatowa 2.303.529 zł

- udziały w podatku dochodowym 999.001 zł

W zakresie wydatków uchwalony budżet zabezpiecza środki na  inwestycje w kwocie 1.716.160 zł, w tym  planowane dofinansowanie środkami zewnętrznymi, głównie unijnymi z RPO i budżetu Państwa 1.142.426 zł

W 2019r. będą realizowane następujące inwestycje: 

- zakup i montaż solarów oraz pomp ciepła 1.491.161 zł,

- sfinansowanie przebudowy ul. 3 Maja w Białopolu 115.000 zł,

- instalacja c.o. w świetlicy w Raciborowicach 50.000 zł,

- remont mostu na rzece Wełnianka w Busieńcu 60.000 zł.

 

W budżecie na 2019 rok nie uwzględniono zadań przygotowanych,  i planowanych do sfinansowania środkami unijnymi m.in. oczekujemy na ostateczne wyniki konkursów w sprawie  zagospodarowania zbiornika w Buśnie oraz modernizacji i budowy świetlicy w Strzelcach - Kolonii.

Na poszczególne działy budżetowe zaplanowano następujące wydatki: 

  1. Utrzymanie Urzędu Gminy 1.403.000 zł, z tego płace i pochodne od płac pracowników 1.160.000 zł. W tej kwocie są ujęte również środki na organizację staży dla bezrobotnych absolwentów.
  2. Utrzymanie Rady Gminy  83.000 zł.
  3. Utrzymanie gminnej oświaty 3.583.000 zł
  4. Opieka społeczna 3.826.700 zł, w tym 1.732.000 zł zasiłki wychowawcze w  ramach Programu 500+ oraz 184.000 zł opłata za pobyt w domach opieki społecznej mieszkańców gminy.
  5. Bezpieczeństwo publiczne i p.poż 161.760 zł
  6. Gospodarka komunalna 2.437.800 zł, w tym m.in. 228.000  zł utrzymanie hydroforni, 177.840 zł utrzymanie oczyszczalni oraz 160.000 zł odbiór odpadów. Pozostała kwota w tym dziale  to koszty płac i pochodnych od płac pracowników gospodarczych oraz organizacji prac interwencyjnych oraz 1.491.160 zł to koszt inwestycji.
  7. Utrzymanie kultury i kultury fizycznej 493.600 zł, w tym 50.000 zł na c.o. w świetlicy Raciborowice.
  8. Spłata kredytów 191.600 zł oraz obsługa długu publicznego 90.000 zł.