Informujemy, że 7 grudnia 2018 r. o godzinie 11°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.

Porządek obrad m.in. przewiduje:

- Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

- Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

- Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.

- Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

- Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji.

- Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Białopole.

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Białopole.

- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy.

- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

- Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego na postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

- Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

- Wolne wnioski i zapytania radnych.

- Zakończenie obrad.

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Białopole - https://www.youtube.com/channel/UCzecdPoMcMsGMpiy1pXeqgw