TURYSTYKA

 

 

 

Gmina Białopole leży w obrębie Obniżenia Dubienki, wchodzącego w skład makroregionu Polesia Wołyńskiego, oraz w niewielkiej części w obrębie Pagórów Chełmskich regionu Wyżyny Lubelskiej. Najstarsze ślady kulturowe odnotowuje się w Busieńcu, gdzie przechowały się relikty grodziska z pojedynczym wałem o wysokich walorach obronnych z IX/X w. i kopca ziemnego z okresu średniowiecznego. Rzeźba obszaru gminy jest urozmaicona. Klimat w rejonie gminy Białopole charakteryzuje się przewagą wpływów kontynentalnych. Główną rzeką terenu jest Wełnianka – długości 12,5 km (całkowita długość około 32 km). Źródła rzeki znajdują się w okolicy Uchań. Rzeka jest w znacznym stopniu uregulowana. Powierzchnię 3586 ha zajmują lasy, co stanowi 34,6 % powierzchni gminy. Powierzchnia lasów ochronnych wynosi 550,23 ha, w tym 70 ha wchodzi w skład rezerwatów. Stanowią one część Obszaru Specjalnej Ochrony – ostoja ptasia sieci NATURA 2000. Występuje tu wyjątkowo wysokie w skali kraju zagęszczenie zgrupowań lęgowych ptaków drapieżnych oraz sów.

 

Przez teren gminy przebiega szlak turystyczny "Tadeusza Kościuszki" długość 120,5 km.

 

Szlak rozpoczyna się z Obniżenia Dubienki biegnie przez krawędź Grzędy Horodelskiej wzdłuż Działów Grabowiekich na Wyniosłość Giełczewską, umożliwiając penetrację krajoznawczą całej północnej części Grabowiecko - Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego oraz poznanie związków T. Kościuszki, jako bohatera wojny obronnej 1792 roku z ziemią chełmską.

 

Przebieg: Uchańka PKS (kopiec Kościuszki) - Dubienka - Starosiele - Maziarnia Strzelecka - Raciborowice - Kurmanów - Buśno - Jarosławiec - Wojsławice - Majdan Nowy - Bończa - Zastawie - Surhów - Topola - Wólka Orłowska - Zalew Tuligłowy - Krasnystaw PKS.

 

zobacz mapę turystyczną

 

WALORY TURYSTYCZNE

 

 

 

cz_bocian.jpgRezerwat „Liski” utworzony został w celu zachowania drzewostanu dębowego oraz dębowo- sosnowego naturalnego pochodzenia. Zajmuje powierzchnię 93,37 ha , a na 95% powierzchni rezerwatu występuje sosna, osiągając 32 m wysokości i ponad 80 cm pierśnicy. Duża część sosen rosnących w rezerwacie występuje w tzw. „ekotypie sosny matczańskiej”. Dąb szypułkowy osiąga około 33 m wysokości, a pierśnicę – 95 cm. Z innych gatunków drzew należy wymienić brzozę, graba oraz czereśnię. W podszycie występuje leszczyna, bez koralowy i grab. Zbiorowiska roślinne rezerwatu reprezentują: grąd typowy, grąd niski, las mieszany świeży oraz zbiorowisko zastępcze ze świerkiem. Wśród roślinności runa występują chronione: kruszczyk szerokolistny, miodownik melisowaty, pluskwica europejska, przylaszczka pospolita, lilia złotogłów, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko. W części południowo – wschodniej rezerwatu występuje stanowisko lęgowe chronionego ochroną strefową bociana czarnego. Można spotkać tu 8 gatunków nietoperzy, wśród nich najliczniej: borowca wielkiego, borowca Leislera, mopka, nocka rudego, gacka brunatnego, mroczka posrebrzanego, nocka Natterera i nocka Bechsteina. Przy rezerwacie, od strony południowej, ustawiona jest tablica informacyjna, pełniąca rolę punktu edukacji leśnej.

 

 

 

orlik.jpgRezerwat „Siedliszcze” utworzony został w celu zachowania miejsc lęgowych orlika krzykliwego oraz fragmentu lasu grądowego o charakterze naturalnym. Obejmuje powierzchnię 14,70 ha. W drzewostanie rezerwatu występuje dąb, grab, klon, jesion, olsza, lipa i sporadycznie sosna. W warstwie krzewów rosną klony, lipy i leszczyna. Zbiorowiska roślinne rezerwatu reprezentują: grąd typowy, grąd niski, łęg olchowo – jesionowy oraz dwa zbiorowiska z turzycami drżączkowatą i błotną. W runie występują gatunki charakterystyczne dla wilgotnych siedlisk lasowych: podagrycznik pospolity, kopytnik pospolity, dzięgiel leśny, niecierpek pospolity, gajowiec żółty, marzanka wonna, gwiazdnica wielkokwiatowa, turzyca drżączkowata, pokrzywa zwyczajna. Z roślin chronionych ochroną ścisłą w rezerwacie „Siedliszcze” występuje: lilia złotogłów, buławnik wielkokwiatowy, ciemiężycaorlik_m.jpg zielona, gnieźnik leśny, listera jajowata, przylaszczka pospolita, wawrzynek wilczełyko, miodownik melisowaty, zaś na łąkach przylegajacych do rezerwatu pełnik europejski. Wśród fauny drobnych ssaków rezerwatu Siedliszcze liczne są ryjówki: malutka i aksamitna oraz nornica ruda. Spośród ssaków drapieżnych występują łasica i gronostaj oraz kuna leśna. Osobliwością fauny rezerwatu Siedliszcze są niewątpliwie stanowiska lęgowe orlika krzykliwego. Rezerwat przyrody „Siedliszcze” utworzony zostały z inicjatywy Janusza Janeckiego profesora SGGW AR w Warszawie i KUL w Lublinie, byłego prezesa Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody – który urodził się i wychował we wsi Siedliszcze.

 

zobacz mapę

 

 

bobr.jpgStrzelecki Park Krajobrazowy zajmuje obszar 12026 ha, z czego – 8364 ha administrowane jest przez Nadleśnictwo Strzelce. Około 64 % powierzchni parku stanowią Lasy Strzeleckie, w których występuje 12, Spośród 15 typów siedliskowych lasów nizinnych. Wśród roślin występuje tu 15 gatunków objętych ochrona ścisłą – buławnik wielkokwiatowy, storczyk kukawka, obuwik pospolity, mieczyk dachówkowaty, naparstnica zwyczajna, lilia złotogłów, listera jajowata, parzydło leśne, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko; pełnik europejski; goździk pyszny i zerwa kulista. Dogodne warunki do gniazdowania znalazły tu rzadki gatunki ptaków: bocian czarny, orlik krzykliwy, trzmielojad, jarząbek, dzięcioł czarny i zielony. W pobliżu rzek występują błotniak popielaty, remiz, strumieniówka, brzegówka i zimorodek. Chronionymi kręgowcami są żółw błotny, wydra, bóbr.

 

zobacz mapę

 

myszolow_m.jpgGrabowiecko - Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w roku 1983. Zajmuje on pow. około 36,4 tys. ha, na terenie gmin Krasnystaw, Kraśniczyn, Wojsławice, Białopole i Dubienka. Jest to obszar typowo rolniczy. Lasy zajmują około 7% powierzchni, użytki rolne – 73%, pozostałe grunty – około 20%. Obszar wchodzi w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”, której celem jest tworzenie sieci zabezpieczonych siedlisk zagrożonych i reprezentatywnych dla regionów siedlisk, oraz zagrożonych i rzadkich na terytorium UE gatunków roślin i zwierząt.

 

Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu znajdują się pomniki przyrody: zbiorowisko roślin stepowych „Wisienka stepowa” o powierzchni 1,30 ha w miejscowości Teresin, zbiorowisko roślin stepowych „Kamieniołom” o powierzchni 0,98 ha w miejscowości Teresin, 4 dęby szypułkowe w miejscowości Busieniec, nisza źródłowa o powierzchni 0,16 ha w miejscowości Buśno.

 

 

 

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Białopolu istnieje punkt informacji turystycznej, telefon /082/ 568-24-30.