Informujemy, że 8 marca 2018 r. o godzinie 10°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.
Porządek obrad m.in. przewiduje:
- Podjęcie uchwały sprawie nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
- Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opie-kuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
- Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-domności zwierząt na terenie Gminy Białopole na 2018 rok".
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Białopole na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
- Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych na-leżności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Białopole instrumentem płatniczym.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Białopole.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.