Oświadczenie o dostępności

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) serwisu „bialopole.eu”.

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz serwis, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

Urząd Gminy w Białopolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. (Zobacz autoryzowane tłumaczenie WCAG 2.0.)

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel dla serwisu „bialopole.eu” postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd

Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki

Staramy się, aby obrazki i grafiki prezentacyjne zawierały opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Zauważone problemy

Mimo naszych wysiłków, aby spełnić jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

W szczególności mogą one dotyczyć:

 • Nagłówki i etykiety. Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków.
 • Treść nietekstowa (poziom A). Niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny. Systematycznie poprawiamy kod stosowanego oprogramowania, aby wyeliminować wszystkie takie sytuacje.

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

W systemie Windows najczęściej wywołuje się je w kombinacji z klawiszem ALT, a w systemie Macintosh z klawiszem CMD. W niektórych przeglądarkach (np. w Firefox) wystarczy nacisnąć daną kombinację klawiszy, w innych (np. Internet Explorer) wymagane jest jeszcze naciśnięcie klawisza Enter. Zdarzają się także przypadki bardziej skomplikowane - np. w przeglądarce Opera aktywacja skrótu następuje przez naciśnięcie Shift + Esc i dopiero potem odpowiedniego klawisza dostępu.

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: grudzień 2007 rok

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: czerwiec 2015 rok

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-23.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Augustynek, ugbialopole@data.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 568 22 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy w Białopolu

Telefon: 82 568 22 04

Fax: 82 568 22 86

E-mail: ugbialopole@data.pl

Adres korespondencyjny: ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 1. Parking znajdujący się przy urzędzie gminy posiada jedno oznakowane miejsce parkingowe przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej.
 2. Do budynku prowadzi jedno wejście.
 3. Wejście do budynku zawiera podjazd dla wózków inwalidzkich z poręczą.
 4. Budynek posiada parter i piętro. W budynku nie ma windy.
 5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 6. W urzędzie na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzelce-Kolonia

Od 1 stycznia 2019 r. na terenie Powiatu Chełmskiego ponownie będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

 

Harmonogram dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 

2019

Punkt 1

Organizacja Pozarządowa

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt 2

Organizacja Pozarządowa

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt 3

Radca Prawny/Adwokat

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Poniedziałek

Starostwo Powiatowe

w Chełmie

Plac Niepodległości 1

800 -1200

Urząd Gminy Dubienka

ul. 3 Maja 6

930 – 1330

Urząd Gminy Leśniowice 21 a

1000 – 1400

Wtorek

Starostwo Powiatowe

w Chełmie

Plac Niepodległości 1

800 -1200

Urząd Gminy Dorohusku

ul. Niepodległości 50

930 – 1330

Miejski Ośrodek Kultury „ Dworek” w Rejowcu Fabrycznym

ul. Lubelska 24 a

1300 – 1700

Środa

Starostwo Powiatowe

w Chełmie

Plac Niepodległości 1

800 -1200

Urząd Gminy Wojsławice

ul. Rynek 30

730 – 1130

Gminna Biblioteka Publiczna w Rejowcu

ul. Zwierzyńskiego 8 c

900 – 1300

Czwartek

Starostwo Powiatowe

w Chełmie

Plac Niepodległości 1

800 -1200

Urząd Gminy Białopole ul. Chełmska 1

830 – 1230

Biblioteka Publiczna w Siedliszczu

ul. Szpitalna 15 a

900 – 1300

Piątek

Starostwo Powiatowe

w Chełmie

Plac Niepodległości 1

700 -1100

Urząd Gminy Żmudź

ul. Kasztanowa 22

1115 – 1515

Urząd Gminy Wierzbica

ul. Włodawska 1

800 – 1200

 

Organizacja Pozarządowa: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”w Lublinie.

 

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić:

telefonicznie, dzwoniąc  pod numer telefonu: 82 562 75 07 (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Urzędu 730 - 1530)

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

 • nieodpłatną mediację (dostępną od 2020 r.).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy;

 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;

 • prawa cywilnego;

 • spraw karnych;

 • spraw administracyjnych;

 • ubezpieczenia społecznego;

 • spraw rodzinnych;

 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Chełmski, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem email: iod@powiat.chelm.pl ;

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji osób w zakresie uprawnienia do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 poz. 294).

 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie:

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające).

 1. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.

 2. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Pozostałe dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pana/Pani dobrowolnie wyrażonej zgody.

 4. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

 

Dnia 30 lipca 2018 r. Gmina Białopole podpisała umowę o dofinansowanie Projektu w ramach:

Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Działania 4.1. wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Na zadanie pn.: „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowy zakup i instalacja urządzeń służących pozyskaniu OZE          w Gminie Białopole”.

 

Celem głównym projektu jest  skuteczniejsze i bardziej efektywne wykorzystanie OZE w bilansie energetycznym Gminy Białopole dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości życia oraz tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału gospodarczego, sektora turystyki i rekreacji  oraz promowania rozwoju sektora usługowego okołoturystycznego. Zostanie to dokonane m.in. poprzez kompleksowe wykorzystanie OZE za pomocą zestawów kolektorów słonecznych i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Białopole.

Celami bezpośrednimi projektu są:

 1. a) zwiększenie wykorzystania OZE w bilansie energetycznym Gminy Białopole;
 2. b) ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery powstających wskutek wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w celu podgrzania CWU;
 3. c) wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy;
 4. d) ograniczenie rocznych wydatków w gospodarstw domowych na podgrzewanie CWU o około 50-60%;
 5. e) ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz straty zasobów różnorodności biologicznej poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego;
 6. f) zmniejszenie niskiej emisji - redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery;
 7. g) wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii, przede wszystkim ograniczających zanieczyszczenia powstające u źródła;
 8. h) zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej i finalnej, zarówno w procesach wytwarzania energii, jej przesyłu i dystrybucji, jak również w procesie jej wykorzystania;
 9. i) ochrona, promocja i większa dbałość społeczności gminy o dziedzictwo przyrodnicze;
 10. j) wzrost liczby turystów odwiedzających gminę i powiat chełmski;
 11. k) wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej gminy w przestrzeni wojewódzkiej;
 12. l) podniesienie standardu i jakości życia dla mieszkańców Gminy Białopole;

Zakres projektu:

Projekt dotyczy zakupu i montażu 103 zestawów instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych oraz 35 pomp ciepła do podgrzania CWU w budynkach indywidualnych. Inwestycja będzie realizowana na podstawie projektów wzorcowych. Na potrzeby inwestycji przygotowano projekty na następujące instalacje:

1.Dla gospodarstw domowych do 4 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 2 absorberów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej, rurociągów glikolowych, modułu pompowego z automatyką i grupą bezpieczeństwa. Inwestycja przewiduje montaż 73kpl.

 1. Dla gospodarstw domowych od 5 do 6 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 3 absorberów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej, rurociągów glikolowych, modułu pompowego z automatyką i grupą bezpieczeństwa. Inwestycja przewiduje montaż 26 kpl.
 2. Dla gospodarstw domowych powyżej 7 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 4 absorberów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej, rurociągów glikolowych, modułu pompowego z automatyką i grupą bezpieczeństwa. Inwestycja przewiduje montaż 4 kpl.
 3. Dla gospodarstw domowych do 6 osób: instalacja monoblokowej pompy ciepła powietrze-woda na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Instalacja składa się z pompy ciepła z wbudowanym zasobnikiem, kanałów wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni powietrza. Inwestycja przewiduje montaż 35 kpl.

Okres realizacji projektu od 29.04.2016 r. do 21.12.2020 r.

Planowane wskaźniki:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok]| rozliczeniowy – 244,8

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych /nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]| rozliczeniowy – 392,32;

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]| rozliczeniowy – 392,32;

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]| rozliczeniowy – 138;

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) [MW]| rozliczeniowy – 0,447.

 

Wartość całkowita projektu       1 494 145,22 PLN
Wartość dofinansowania             1 142 426,14 PLN

 

Dnia 20 grudnia 2017 r. Gmina Białopole podpisała umowę o dofinansowanie Projektu w ramach:
Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Działania 5.2. Efektywność Energetyczna Sektora Publicznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
na zadanie pn.:
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Białopole”.

Celem głównym projektu jest  skuteczniejsze i bardziej efektywne wykorzystanie energii oraz wszechstronniejsze wykorzystanie OZE w bilansie energetycznym Gminy Białopole dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości życia, tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału gospodarczego, sektora usług publicznych i edukacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Zostanie to dokonane m.in. poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej połączona z wykorzystanie OZE.
Celami bezpośrednimi projektu są:
a) zwiększenie wykorzystania OZE w bilansie energetycznym Gminy Białopole;
b) ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery powstających wskutek wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w celu pozyskania energii;
c) wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy;
d) ograniczenie rocznych wydatków w termomodernizowanych budynkach publicznych o około 50-60%;
e) ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz straty zasobów różnorodności biologicznej poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego;
 f) zmniejszenie niskiej emisji - redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery;
g) wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii, przede wszystkim ograniczających zanieczyszczenia powstające u źródła;
h) zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej i finalnej, zarówno w procesach wytwarzania energii, jej przesyłu i dystrybucji, jak również w procesie jej wykorzystania;
i) ochrona, promocja i większa dbałość społeczności gminy o dziedzictwo przyrodnicze;
j) wzrost liczby turystów odwiedzających gminę i powiat chełmski;
 k) wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej gminy w przestrzeni wojewódzkiej;
 l) podniesienie standardu i jakości życia dla mieszkańców Gminy Białopole;
m) poprawa estetyki budynków użyteczności publicznej;
n) zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w zakresie ochrony p.poż w gminie Białopole.
W ramach projektu przewidziany jest następujący zakres prac:


1. Termomodernizacja Remizo Świetlicy w m. Raciborowice Kolonia obejmuje m.in.:
- docieplenie ścian zewnętrznych i stropu budynku;
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
- wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej;
- wykonanie pomieszczeń kotłowni;
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;
- montaż ekologicznego źródła ciepła – koci