Ostatnia sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 29 grudnia 2017r. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2018r. Projekt budżetu wraz ze zgłoszonymi poprawkami został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe i na sesji jednogłośnie uchwalony.  Dochody bieżące i majątkowe oraz zaplanowany deficyt w kwocie 1.115.400 zł zapewnią realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych. Deficyt zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym  w kwocie 1.300.000 zł. Dochody budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano w kwocie 12.256.000,00zł, a wydatki w kwocie 13.364.400 zł.

Na dochody składają się m.in.:
     - dochody własne 1.928.085 zł to głównie podatki i opłaty lokalne. W 2018 roku  będą nadal zastosowane  szerokie zwolnienia podatku od nieruchomości: z mieszkań oraz  budynków gospodarczych nie rolników. Podatek rolny  i leśny w związku z ogłoszoną ceną żyta  i drewna przez GUS wzrosną odpowiednio: rolny o 13 gr ( 131,23 zł za 1 ha przeliczeniowy) oraz leśny o 1.33 zł (43,35 zł z 1 ha). O 3,10 zł do 22 zł za 1 m² podatek za budynki zajęte na działalność gospodarczą oraz za grunty pozostałe 5gr do 25gr za 1m².Również od 2018 r. wzrasta opłata za odbiór odpadów z 5 do 6 zł miesięcznie od osoby.

- dotacje na zadania zlecone 3.347.496 zł, w tym 1.878.000 Program 500+
- dotacje na zadania własne  inwestycyjne  1.413.526 zł
- dotacje na zadania własne bieżące 508.398 zł
- subwencja 4.607.586 zł, w tym oświatowa 2.222.957 zł
- udziały w podatku dochodowym 884.944 zł

W zakresie wydatków uchwalony budżet zabezpiecza środki  inwestycje w kwocie 2.574.285 zł, w tym  planowane dofinansowanie środkami zewnętrznymi, głównie unijnymi z RPO i budżetu Państwa 1.453.901 zł.
W 2018 r. będą realizowane następujące inwestycje:
- przebudowa 3,6 km dróg powiatowych w Teresinie oraz Raciborowice - Strzelce,
- przebudowa 1,7 km dróg gminnych w  Raciborowicach i Białopolu,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Urząd Gminy, Szkoła Strzelce oraz świetlice w Buśnie i Raciborowicach Kolonii),
-termomodernizacja remiz w Białopolu i Kurmanowie

- zakup samochodu dla OSP Raciborowice Kolonia.

W budżecie na 2018 rok nie uwzględniono zadań przygotowanych,  a zaplanowanych do sfinansowania środkami unijnymi m.in. oczekujemy na ostateczne wyniki konkursów w sprawie OZE tj. montażu pomp ciepła i solarów, zagospodarowania zbiornika w Buśnie oraz modernizacji i budowy świetlic  w Strzelcach i Horeszkowicach.
    
Na poszczególne działy budżetowe zaplanowano następujące wydatki:
                              
1.    Utrzymanie Urzędu Gminy 1.285.640 zł, z tego płace i pochodne od płac  pracowników 1.058.000 zł. W tej kwocie są ujęte również środki na  organizację staży dla bezrobotnych absolwentów.
2.  Utrzymanie Rady Gminy  64.000 zł.
3.  Utrzymanie gminnej oświaty 3.560.000 zł
4.  Opieka społeczna 3.855.800, w tym 1.878.000 zł zasiłki wychowawcze w  ramach Programu 500+ oraz 150.000 zł opłata za pobyt w domach  opieki społecznej mieszkańców gminy.    
5.  Bezpieczeństwo publiczne i p.poż 211.760 zł
6. Gospodarka komunalna 960.592 zł, w tym m.in. 207.000  zł utrzymanie  hydroforni, 156.922 zł utrzymanie oczyszczalni oraz 168.500 zł odbiór odpadów. Pozostała kwota w tym dziale  to koszty płac i pochodnych od płac pracowników gospodarczych oraz organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych dla bezrobotnych mieszkańców gminy  oraz prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych
7. Utrzymanie kultury i kultury fizycznej 454.600 zł.
8. Spłata kredytów 191.600 zł oraz obsługa długu publicznego 60.000 zł.

Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały: w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Uchwalono również plany pracy Rady Gminy i Komisji  Stałych na 2018 rok, dokonano niewielkich zmian aktualizujących budżet na 2017r. oraz przyjęto harmonogram zebrań wiejskich, które odbędą się w dniach 8 – 19 stycznia 2018r.