Informujemy, że 30 listopada 2017 r. o godzinie 10°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole. Porządek obrad m.in. przewiduje:

- Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.