Z przyjemnością informujemy, że dnia 09.09.2008 r. Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej do rejestru stowarzyszeń. Stowarzyszenie zostało powołane do życia w maju 2008 r. i skupia w swoich szeregach przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego z terenu gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź. Głównym celem jego istnienia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców, wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi oraz aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.
Powołanie stowarzyszenia umożliwi mieszkańcom gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania korzystanie ze środków przeznaczonych na rozwój terenów wiejskich w ramach Osi LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Aby lokalna społeczność mogła skorzystać z dobrodziejstw podejścia LEADER, na danym obszarze musi funkcjonować LGD wybrana przez Samorząd Województwa do realizacji opracowanej przez nią Lokalnej Strategii Rozwoju. Lokalna Grupa Działania dokonywać będzie wyboru projektów, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Pomoc może być udzielana z zakresu:
- Działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

- Działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,

- Działania: „Odnowa i rozwój wsi”

- „Małych projektów”.

Obecnie w LGD Ziemi Chełmskiej jesteśmy na etapie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Przed nami jeszcze opracowanie wzorów dokumentów, instrukcji i procedur. Jeżeli Samorząd Województwa wybierze nasze stowarzyszenie do realizacji LSR, w połowie przyszłego roku będziemy mogli ogłosić nabór pierwszych wniosków. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.

 
Kontakt: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny;

Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm

Tel. 082 563 24 29