Dnia 20 grudnia 2017 r. Gmina Białopole podpisała umowę o dofinansowanie Projektu w ramach:
Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Działania 5.2. Efektywność Energetyczna Sektora Publicznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
na zadanie pn.:
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Białopole”.

Celem głównym projektu jest  skuteczniejsze i bardziej efektywne wykorzystanie energii oraz wszechstronniejsze wykorzystanie OZE w bilansie energetycznym Gminy Białopole dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości życia, tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału gospodarczego, sektora usług publicznych i edukacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Zostanie to dokonane m.in. poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej połączona z wykorzystanie OZE.
Celami bezpośrednimi projektu są:
a) zwiększenie wykorzystania OZE w bilansie energetycznym Gminy Białopole;
b) ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery powstających wskutek wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w celu pozyskania energii;
c) wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy;
d) ograniczenie rocznych wydatków w termomodernizowanych budynkach publicznych o około 50-60%;
e) ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz straty zasobów różnorodności biologicznej poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego;
 f) zmniejszenie niskiej emisji - redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery;
g) wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii, przede wszystkim ograniczających zanieczyszczenia powstające u źródła;
h) zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej i finalnej, zarówno w procesach wytwarzania energii, jej przesyłu i dystrybucji, jak również w procesie jej wykorzystania;
i) ochrona, promocja i większa dbałość społeczności gminy o dziedzictwo przyrodnicze;
j) wzrost liczby turystów odwiedzających gminę i powiat chełmski;
 k) wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej gminy w przestrzeni wojewódzkiej;
 l) podniesienie standardu i jakości życia dla mieszkańców Gminy Białopole;
m) poprawa estetyki budynków użyteczności publicznej;
n) zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w zakresie ochrony p.poż w gminie Białopole.
W ramach projektu przewidziany jest następujący zakres prac:


1. Termomodernizacja Remizo Świetlicy w m. Raciborowice Kolonia obejmuje m.in.:
- docieplenie ścian zewnętrznych i stropu budynku;
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
- wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej;
- wykonanie pomieszczeń kotłowni;
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;
- montaż ekologicznego źródła ciepła – kocioł na pellet;
- wymiana pokrycia dachowego bez zmiany kształtu i konstrukcji dachu.
- pozostałe prace remontowe i towarzyszące.


2. Termomodernizacja Remizo Świetlicy w m. Buśno obejmuje m.in.:
- docieplenie ścian zewnętrznych i stropu budynku;
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych;
- wymianę stolarki otworowej;
- wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej;
- wykonanie pomieszczeń kotłowni;
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;
- montaż ekologicznego źródła ciepła – kocioł na pellet;
- wymiana pokrycia dachowego bez zmiany kształtu i konstrukcji dachu
- pozostałe prace remontowe i towarzyszące.


3. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach obejmuje m.in.
- docieplenie ścian zewnętrznych i stropu budynku;
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych;
- wymianę stolarki otworowej;
- wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej;
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania;
- montaż ekologicznego źródła ciepła – kocioł na pellet;
- wymiana pokrycia dachowego bez zmiany kształtu i konstrukcji dachu
- pozostałe prace remontowe i towarzyszące.


4. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Białopole obejmuje m.in.:
- docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu ostatniej kondygnacji  budynku;
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych;
- wymianę stolarki otworowej;
- wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej;
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania;
- montaż ekologicznego źródła ciepła – kocioł na pellet;
- pozostałe prace remontowe i towarzyszące.

Okres realizacji projektu od 29.04.2016 r. do 31.10.2019 r.
Planowane wskaźniki rezultatu:
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 413,91[ MWht/rok]|rozliczeniowy;
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 286,18 [MWht/rok] |rozliczeniowy;
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) | - 413909,95 [kWh/rok]|rozliczeniowy;
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej -  1 490,08 [GJ/rok] | rozliczeniowy;Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) -  223,24 [tony równoważnika CO2/rok] | rozliczeniowy;
Planowane wskaźniki produktu:
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 4 [szt.] | rozliczeniowy
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 4 [szt.] | rozliczeniowy;
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - 2529,36 [m2] | rozliczeniowy
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 0,156 [MWt] | rozliczeniowy
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) - 0,156  [MW] | rozliczeniowy
Wartość całkowita projektu     1 916 965,62 PLN
Wartość dofinansowania     1 207 621,15 PLN